COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING

Restricties aan verplichte voertaal op werk

RESTRICTIES AAN VERPLICHTE VOERTAAL OP WERKVLOER

Reglement in de tuinbouwsector te stringent

Iedere werknemer in de tuinbouwsector verplichten om op de werkvloer alleen Nederlands te praten is in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Dit oordeelde de Commissie gelijke behandeling na een klacht hierover van FNV Bondgenoten.
Met name medewerkers van niet-autochtone afkomst ondervinden hinder van de verplichting op de werkplek alleen Nederlands te praten. De reden van de tuinbouwsector om een dergelijke taaleis te stellen is het verbeteren van het productieproces. Dit is weliswaar niet discriminerend, maar rechtvaardigt in dit geval de betreffende maatregel niet, zo stelt de Commissie. Het productiewerk binnen de tuinbouwsector is namelijk in het algemeen eenvoudig van aard en kan al worden uitgevoerd met een minimale beheersing van de Nederlandse taal. De taalmaatregel is daarmee te stringent. Wanneer binnen een bedrijfssector als geheel een taaleis wordt gesteld, zal rekening moeten worden gehouden met de minst taalvaardigen en de aard van hun werk.

In het reglement dat van toepassing is op de gehele tuinbouwsector is opgenomen dat de voertaal in een tuinbouwbedrijf Nederlands dient te zijn en dat in aanwezigheid van Nederlandse collega's of de werkgever Nederlands wordt gesproken.
Deze regel pakt met name nadelig uit voor allochtone medewerkers. Indirect heeft dit tot gevolg dat een onderscheid ontstaat tussen autochtone werknemers en werknemers met een andere etnische of nationale afkomst. Een dergelijk indirect onderscheid wordt in de wet toegestaan als er goede argumenten zijn om dit onderscheid te rechtvaardigen.
De tuinbouwsector motiveert zijn beleid door te stellen dat een goede communicatie binnen de bedrijven in de tuinbouwsector door de taaleis wordt bevorderd, waardoor een optimale productie kan worden behaald. De Commissie benadrukt echter dat voor productiewerk - dit werk wordt in meerderheid door allochtone medewerkers uitgevoerd - geen of weinig scholing is vereist en het beheersen van de Nederlandse taal geen voorwaarde is om het werk adequaat uit te voeren. Een taaleis op de werkvloer is overigens niet per definitie in strijd met de wet. Wanneer voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden een goede beheersing van de Nederlandse taal van belang is en medewerkers mede op hun taalvaardigheid worden geselecteerd, kan een voertaaleis wel gerechtvaardigd zijn. Afhankelijk van de feitelijke situatie in een bedrijf moet worden beoordeeld in hoeverre de taaleis noodzakelijk en geschikt is om het doel dat het bedrijf ermee nastreeft, bijvoorbeeld een optimale productie, te bereiken.

Deel: ' Commissie Gelijke Behandeling geen verplichte voertaal werk '
Lees ook