Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Commissie 'herstructurering melkveehouderij'

15 maart 2000 -

Minister L.J. Brinkhorst heeft op een bijeenkomst van de LTO-vakgroep melkveehouderij de samenstelling bekendgemaakt van de Commissie herstructurering melkveehouderij. Voorzitter wordt prof. dr. L. (Lenze) Koopmans, lid van de raad van beheer van Rabobank Nederland en hoogleraar economie aan de rijksuniversiteit Groningen.

De commissie moet stimulerende maatregelen voorstellen die zijn gericht op structurele extensivering en bevordering van de grondgebondenheid van de intensieve melkveehouderij op de zandgrond van Oost- en Zuid-Nederland. De maatregelen moeten de milieudruk in deze gebieden verminderen om een duurzame melkveehouderij te bereiken. Daarbij is een specifieke aanpak gewenst voor ca 250.000 ha droge zandgronden waar lagere stikstofverliesnormen zijn voorzien dan voor andere gronden.

De Commissie zal ook de perspectieven van regio's waarin nog vestiging of uitbreiding van grondgebonden melkveehouderij mogelijk is, zoals de Veenkoloniën, in haar beschouwingen meenemen. Zij zal bij het ontwikkelen van de maatregelen expliciet aandacht besteden aan de effectiviteit en de kosten/baten-verhouding. Er zal afstemming plaats vinden met de provincies die de reconstructie uitvoeren, waarbij echter beide trajecten hun eigen dynamiek kennen. Voor de maatregelen is 450 miljoen gulden beschikbaar, voor de periode van 2000 tot 2010.

Naast de voorzitter zal de commissie bestaan uit:
* de heer C.T. (Chris) Bartels, voorzitter Stichting Milieufederatie Limburg
* de heer A. (Arian) Kamp, vice-voorzitter Centrum voor Landbouw en Milieu
* de heer mr. W. (Willem) Overmars, voormalig voorzitter hoofddirectie Campina-Melkunie
* de heer J.C.P. (Jan-Cees) Vogelaar, voorzitter LTO-vakgroep melkveehouderij
* mevrouw G. (Gettje) van Zwol, voorzitter Commissie Agrarisch Werk van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
* mevrouw prof. dr. ir. A.J. (Akke) van der Zijpp, hoogleraar Dierlijke Produktie Systemen aan Wageningen Universiteit
* de heer drs. L.H.J. (Lambert) Verheijen, gedeputeerde Milieu voor de provincie Noord-Brabant
* mevrouw ir. A.M. (Annemie) Burger, directeur Landbouw van het ministerie van LNV
* de heer drs. J.A. (Jan) Suurland, wnd. directeur Drinkwater, Water en Landbouw van het ministerie van VROM

Deel: ' Commissie 'herstructurering melkveehouderij' '
Lees ook