Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.150
Datum: 16 juni 1999

Commissie Milieu en Volksgezondheid vergadert op 23 juni 1999

Op woensdag 23 juni 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor milieu, volksgezondheid, personeel en organisatie. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal in het stadhuis en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
* Jaarverslagen 1998.
De jaarrekeningen van de gemeente Maassluis, het Grondbedrijf en Dukdalf Bedrijven zijn afgerond. Door de registeraccountant zijn accountantsverklaringen afgegeven. De raad wordt voorgesteld de jaarrekeningen 1998 vast te stellen.
* Provinciale en regionale bestuurovereenkomst. Op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau is het nodig dat afspraken gemaakt worden ter verbetering van de handhaving van milieuregels en de samenwerking daarbij. Daartoe heeft de provincie Zuid-Holland een bestuursovereenkomst opgesteld. In de regio Rijnmond is medio 1998 een op de regio toegespitste regionale bestuursovereenkomst opgesteld. De commissie wordt verzocht in te stemmen met de beide bestuursovereenkomsten.
* Eindrapportage monitoring afval- en emissiepreventie Stimular. In 1998 heeft de Stichting Stimular in opdracht van de gemeente in Maassluis met 7 ondernemers gesproken over de resultaten van de in
1996 gehouden preventieprojecten. De eindrapportage wordt ter bespreking aan de commissie voorgelegd. Op verzoek van de commissie wordt dit onderwerp wederom op de agenda geplaatst.
* Jaarverslag milieucontroleur. Door de milieucontroleur is het Jaarverslag 1998 opgesteld. Dit jaarverslag is geschreven om belangstellenden voor de werkzaamheden en activiteiten van de milieucontroleur op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Het jaarverslag wordt op verzoek van de commissie wederom op de agende geplaatst.

Vragenhalfuur en inspreken
Iedere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan.
Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering om 20.00 uur aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis.
Voor het inzien van deze stukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot
21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de commissiemap inzien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan (tijdens de openingstijden van de bibliotheek).

Laatste wijziging: 16 June 1999

Deel: ' Commissie Milieu en Volksgezondheid Maassluis '
Lees ook