Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO124
Datum: 19 mei 1999

Commissie milieu en volksgezondheid vergadert op 25 mei

Op dinsdag 25 mei 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor milieu, volksgezondheid, personeel en organisatie. De vergadering wordt gehouden in zaal de Logger in het stadhuis en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

* Het college heeft kennis genomen van de notitie van de GGD Nieuwe Waterweg, waarin ingegaan wordt op de gezondheidseffecten van zendmasten. Ingestemd is met de conclusie van de GGD NWN dat blootstelling van omwonenden aan RF-velden van zendmasten de basisbeperkingen van de Gezondheidsraad niet mag overschrijden. Daarnaast heeft het college kennis genomen van de brief van de minisiter van Volksgezondheid, welzijn en Sport, waarin de minister aangeeft dat de plaatsing van zendmasten voor mobiele telefonie onder bepaalde voorwaarden (hoogte van de masten en beperkte vermogens) geen gezondheidsproblemen zal opleveren. Wethouder Wesenhagen heeft op 26 april jl. een gesprek gevoerd met de bewonerscommissie Elzendal over de plaatsing van een antenne. Voor de vergadeirng van de commissie over dit onderwerp, zijn de directeur van de GGD en de bewonerscommissie Elzendal uitgenodigd.
* In vervolg op het NIA/TNO-rapport over het werkdrukonderzoek dat bij de gemeente is gehouden, is een Plan van Aanpak werkdrukrisico's opgesteld.

* Begin dit jaar is, bij gebrek aan geschikte kandidaten, de burgercommissie milieu opgeheven. Onderzocht zou worden hoe burgers op een andere manier betrokken zouden kunnen worden bij het milieu. De gedachte gaat daarbij uit naar het betrekken van een groep geïnteresseerde burgers bij het Centrum voor natuur en Milieu Educatie.Ook is het opzetten van volwasseneducatie op het gebied van natuur en milieu een aandachtspunt. In een notitie zijn nu diverse mogelijkheden opgesomd om beide aandachtspunten nader te onderzoeken

* Op basis van de Wet milieubeheer moet jaarlijks verslag worden gedaan met betrekking tot de uitvoering van milieutaken. Voorgesteld wordt het Milieujaarverslag 1998 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

* De milieucontroleur van de gemeente Maassluis heeft een jaarverslag over 1998 opgesteld.

* In 1998 heeft de Stichting Stimular in opdracht van de gemeente Maassluis met 7 ondernemers gesproken over de resultaten van de in
1996 gehouden preventieprojecten (preventie quick scans). De eindrapportage wordt nu aan de commissie voorgelegd.

Vragenhalfuur en inspreken
Iedere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan.
Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering om 20.00 uur aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Voor het inzien van deze stukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot
16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de commissiemap inzien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan (tijdens de openingstijden van de bibliotheek).

Laatste wijziging: 19 May 1999

Deel: ' Commissie milieu en volksgezondheid Maassluis '
Lees ook