Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.140
Datum: 9 juni 1999

Commissie Onderwijs vergadert op 17 juni

Op donderdag 17 juni 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor Onderwijs en Volwasseneneducatie, Cultuur, Sport en Recreatie, Communicatie en Inspraak. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis.

LET OP ! De vergadering begint deze keer om 19.30 uur.

Op de agenda staat onder andere:

* Het Integraal HuisvestingsPlan primair onderwijs. De gemeenteraad heeft besloten om te inventariseren waar knelpunten in de huisvesting van het primair onderwijs zitten. Het college van B en W heeft een extern bureau ingeschakeld om een zgn. Integraal HuisvestingsPlan te maken. Dit plan is besproken met de schoolbesturen en aan de orde geweest in de collegevergadering. Thans wordt de commissie om advies gevraagd. Zo het zich nu laat aanzien zullen - buiten wettelijke veranderingen om - de scholen voor primair onderwijs met ingang van het schooljaar 2000/2001 probleemloos gehuisvest zijn.
* Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) De nieuwe Wet Onderwijs in Allochtone Levende Talen legt per 1 augustus 1998 de verantwoordelijkheid voor het aanbod van dergelijk onderwijs in de periode 1998-2002 bij de gemeente. OALT is een extra onderwijsvoorziening naast het reguliere onderwijsprogramma en valt buiten de maximale 5 1/2 uur schooltijd per dag. De ouders en de schoolbesturen zijn bij de besluitvorming over de invoering van OALT betrokken. In 1996 stelde de gemeente Maassluis een plan op voor de invoering van OALT in de basisscholen. Op grond van wettelijke bepalingen wordt dit OALT-plan aangepast. Het college van B en W vraagt advies over het gewijzigde OALT-plan.
OALT wordt verzorgd door bevoegde leerkrachten in dienst van een schoolbestuur en in de vorm van een verlengde schooldag. De OALT-leerkrachten in het basisonderwijs oefenen een gespecialiseerde functie uit, zowel bij het geven van OALT in de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen, als bij het geven van taalondersteuning in de groepen 1 t/m 4. Het schooljaar 1998-1999 is een overgangsjaar.

* In het Programma op Hoofdzaken wordt de wens uitgesproken tot het houden van themabijeenkomsten in de wijken over specifieke onderwerpen. Voortaan zal bij de organisatie van wijkwandelingen worden bezien of als afsluiting van de wijkwandeling 's avonds een themabijeenkomst in de wijk kan worden belegd.

Inspreken en vragenhalfuur
Op onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht, dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Aan het begin van de vergadering bestaat bovendien de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. De belangrijkste onderwerpen die tot het werkterrein van deze raadscommissie behoren, zijn volwasseneneducatie, basiseducatie, onderwijs, muziekschool, bibliotheek, musea, kunstuitleen, Schuurkerk, sporthallen, tennishal, zwembad, sportterreinen en openluchtrecreatie, communicatie en inspraak.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende commissiestukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag is de commissiemap gedurende de openingstijden in te zien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 09 June 1999

Deel: ' Commissie Onderwijs Maassluis '
Lees ook