Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.040
Datum: 17 februari 1999

Commissie Onderwijs vergadert op 25 februari

Op donderdag 25 februari 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor Onderwijs en Volwasseneneducatie, Cultuur, Sport en Recreatie, Communicatie en Inspraak. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staat onder andere:

* Het evaluatieverslag Ideeënbuscommissie. De ideeënbus bestaat sinds 1 juli 1997. Het college besluit op basis van het evaluatieverslag de ideeënbussen voorshands te continueren en vraagt de commissie om advies.
* Culturele Raad Maassluis (CRM) en Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) nieuwe stijl. Zowel de Culturele Raad Maassluis als de Maassluise Sportraad hebben zich meerdere malen gebogen over hun taken en organisatievorm. Daarnaast waren er politieke signalen dat in dit soort commissies geen politieke vertegenwoordiging meer gewenst is. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de samenstelling van nieuwe concept-verordeningen voor de C.R.M. en de M.S.R. De belangrijkste wijzgigingen ten opzichte van de huidige verordeningen betreffen de grotere zelfstandigheid van de raden en het gegeven dat de politiek niet meer in de raden vertegenwoordigd zal zijn. Voorts is de ambtelijke inbreng teruggebracht. Ook is zoveel mogelijk eenheid gebracht in de afzonderlijke concept-verordeningen en zijn deze afgestemd op de inhoud van de verordeningen op de raadscommissies. De concept-verordeningen zijn voorzien van een toelichting en een reglement van orde is direct in de concept-verordeningen verwerkt. De 'nieuwe' C.R.M. en de M.S.R. worden adviesraden en zonodig zullen zij worden gevraagd om bepaalde taken namens de gemeente uit te voeren, waar nodig voorzien van budgetten. Het college stelt de gemeenteraad voor om hiermee akkoord te gaan, waarna in het eerste halfjaar van 1999 met de procedure voor het werven van nieuwe leden kan worden begonnen.
* Investeringen 1999 en machtiging tot uitvoering. Op 2 en 3 november 1998 heeft de gemeenteraad de begroting 1999 en het meerjarenperspectief voor de periode 1999-2002 vastgesteld. In de begroting is rekening gehouden met de kapitaallasten van investeringen die in 1999 plaats zullen vinden. Voorgesteld wordt voor het geven van opdracht voor de in het investeringsprogramma opgenomen investeringen een efficiëntere werkwijze toe te passen. Het investeringsprogramma wordt in alle raadscommissievergaderingen in februari en maart 1999 behandeld.

Inspreken en vragenhalfuur
Op onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht, dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Aan het begin van de vergadering bestaat bovendien de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. De belangrijkste onderwerpen die tot het werkterrein van deze raadscommissie behoren, zijn volwasseneneducatie, basiseducatie, onderwijs, muziekschool, bibliotheek, musea, kunstuitleen, Schuurkerk, sporthallen, tennishal, zwembad, sportterreinen en openluchtrecreatie, communicatie en inspraak.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende commissiestukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag is de commissiemap gedurende de openingstijden in te zien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 17 February 1999

Deel: ' Commissie Onderwijs Maassluis '
Lees ook