Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 15-04-1999

Persbericht
Nummer: 44

Commissie onderzoekt landelijke structuur cultuureducatie

Staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur heeft een stuurgroep ingesteld die voorstellen zal doen voor de inrichting van een nieuwe landelijke ondersteuningsstructuur voor cultuureducatie. Aanleiding voor de herinrichting is de moeizame afstemming tussen vraag en aanbod van ondersteunende diensten, scholen en culturele instellingen.

Dit schrijft minister Hermans vandaag in zijn brief aan de Tweede Kamer. De subsidiebedragen variëren van ongeveer 340.000 gulden tot 1 miljoen gulden per universiteit. Voor de nu goedgekeurde voorstellen heeft de minister 4,6 miljoen gulden uitgetrokken. In 1998 is er een eerste ronde geweest. Er kwamen toen negen universitaire studies aan zeven universiteiten in aanmerking voor een subsidie. In totaal ging het in 1998 om een bedrag van 3,9 miljoen gulden. Hiermee volgt de minister het advies van een speciale commissie onder voorzitterschap van prof. B. Veltman, die in totaal 23 aanvragen van zeven universiteiten heeft beoordeeld. De commissie heeft daarbij vooral gekeken naar het wetenschappelijk karakter van de studies, bijdrage aan de vernieuwing van het hoger onderwijs en maatschappelijke behoefte. Ook is gekeken naar onder andere het draagvlak onder werkgevers en de begeleiding van de studenten. Sinds de start van het project Cultuur en School is het terrein van kunsteducatie volop in beweging. Juist nu is er een grote behoefte aan een heldere organisatie van de kunst en cultuureducatie op landelijk niveau. De stuurgroep zal daarom binnen enkele maanden rapport uitbrengen over de toekomstige toedeling van functies, taken en verantwoordelijkheden binnen het landelijke stelsel voor de cultuureducatie. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de relatie met Cultuur en School; de nieuwe structuur moet zorgen voor een betere afstemming tussen ondersteunende organisaties, culturele instellingen en het onderwijs. Bovendien moet de landelijke ondersteuning adequaat kunnen inspelen op de vragen van de provinciale en gemeentelijke instellingen voor kunsteducatie.

Als voorzitter van de stuurgroep is benoemd Oeds Westerhof (33), directeur van de Friese instelling voor kunsteducatie Keunstwurk. Verder zal de stuurgroep bestaan uit Annet Lekkerkerker (34), zakelijke leiding van theatergezelschap Hollandia; Ellen Koning (42), werkzaam bij het bureau Cultuur en Educatie van de Provincie Noord-Holland; Hans Muiderman (52), directeur van Het Koorenhuis, centrum voor kunst en cultuur, in Den Haag en Jan Wagemakers (58), lid van het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs.

Deel: ' Commissie onderzoekt landelijke structuur cultuureducatie '
Lees ook