Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
22 juni 1999
De leden van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 10 juni 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie openbare werken en
sociale voorzieningen welke op 22 juni 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
J. Knukkel, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening
2 Verslag van de vergadering van 18 mei 1999
3 Ingekomen stukken en mededelingen:
a. wijziging bedragen Verordening woonlastenfonds gemeente Enkhuizen 1999;
b. verzoek van Woningbouwvereniging Enkhuizen om een bijdrage voor de plaatsing van liftvoorzieningen bij de bejaardenwoningen aan de Baan en bij de seniorenwoningen Hoornse Veer en Zuider Boerenvaart; c. jaarverslag 1998 van het Buro Sociaal Raadsvrouw Enkhuizen; d. samenvatting vergadering milieucommissie d.d. 12 mei 1999.

4 Bomenplan fietspad Lindenlaan-Nelson Mandeladreef. 5 Vaststellen verordening wet inschakeling werkzoekenden loonkostensubsidie 1999

76
6 Jaarrekening 1998.

85
7 Baggerwerken. (wordt nagezonden)

83
8 Vervanging riolering Oude Gouw 2e fase.

80
9 Aanvraag krediet inzake nieuw meubilair een aanpassingen in het stadskantoor.

69
10 Rondvraag
11 Sluiting.

Deel: ' Commissie openbare werken sociale voorzieningen Enkhuizen '
Lees ook