Gemeente Goes

Vergaderingen raadscommissie

Plaats
De commissievergaderingen zijn in het stadhuis aan de Grote Markt. Iedereen is welkom.

Spreekrecht
U kunt tijdens de commissievergaderingen het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Daarvoor is gelegenheid tijdens het eerste half uur van de vergadering. Ook tijdens de behandeling van de agendapunten kan de voorzitter u het woord geven. In de meeste gevallen zal het dan alleen nog over nieuwe gezichtspunten gaan.

Vergadering commissie ruimtelijke ordening, financiën en onderwijs

Volgende week maandag 28 februari vergadert de commissie ruimtelijke ordening, financiën en onderwijs over onderwerpen die in de raadsvergadering van 23 maart aan de orde komen. De commissievergadering is in het stadhuis aan de Grote Markt en begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom. De raadscommissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders over voorstellen aan de gemeenteraad. De complete agenda en stukken kunt u iedere werkdag (behalve vrijdagmiddag) inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur bij Bureau Voorlichting in het stadskantoor aan de Oostsingel.
U kunt ook telefonisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een andere tijd de stukken in te zien.

De commissie bespreekt volgende week de volgende onderwerpen:

Vaststelling van de bebouwde komgrens Wilhelminadorp.

Verkoop grond aan de Beukenstraat aan Plusval.

Voorstel tot vaststelling van het overschrijdingspercentage art. 144

van de Wet op het Primair Onderwijs over het vijfjarig tijdvak 1991-1995.

Voorjaarsnota 2000.

Begrotingswijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie ruimtelijke ordening, financiën en onderwijs Goes '
Lees ook