Gemeente Baarn

Commissievergaderingen
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het gemeentehuis, ingang Laanstraat. De commissiestukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (ingang Stationsweg, tussen 8.00 en 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur). De vergaderstukken liggen ook in de Openbare Bibliotheek, Hoofdstraat 1.
Wilt u inspreken, dan moet u dat, voordat de commissievergadering begint, melden aan de voorzitter of de commissiesecretaris.

Op dinsdag 29 juni vergadert de commissie voor sociale zaken, onderwijs en welzijn van wethouder Möhlmann. Aan de orde komen onder andere:

1. Vaststelling van het verslag van de openbare vergadering van de commissie voor sociale zaken, onderwijs en welzijn van 8 juni 1999.
2. Informatief bezoek van de Stichting Seniorenraad Baam: presentatie jaarverslag 1998.

3. Voorstel nr. 59: Vaststellen Verordening Leerlingenvervoer Baarn.
4. Notitie nr. 18: Evaluatie buurtavonden.

5. Mededelingen van de voorzitter.

6. Bovenlokale aangelegenheden/intergemeentelijke samenwerking. Geen.
7. Ingekomen stukken.
a. Nieuwsbrief nr. 1130 "Decentralisatie toeslagen Algemene bijstandswet".
Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

8. Rondvraag.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie Sociale Zaken en Onderwijs Baarn '
Lees ook