Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO039
Datum: 17 februari 1999

Commissie Sociale Zaken vergadert op 24 februari

Op woensdag 24 februari 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal in het stadhuis en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
* Het beleidsplan Algemene bijstandswet + Ioaw/z (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/ gewezen zelfstandigen) 1999. In dit beleidsplan zijn (beleids)uitgangspunten geformuleerd over de rechtmatigheid van de uitvoering van deze wetten en over de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening. Dit beleidsplan is eveneens voorgelegd aan het cliëntenplatform van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid.
* Investeringen 1999 en machtiging tot uitvoering. Op 2 en 3 november 1998 heeft de gemeenteraad de begroting 1999 en het meerjarenperspectief voor de periode 1999-2002 vastgesteld. in de begroting is rekening gehouden met de kapitaallasten van investeringen die in 1999 plaats zullen vinden. Voorgesteld wordt voor het geven van opdracht voor de in het investeringsprogramma opgenomen investeringen een efficiëntere werkwijze toe te passen. Het investeringsprogramma wordt in alle raadscommissievergaderingen in februari en maart 1999 behandeld.

Vragenhalfuur en inspreken
Iedere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan. Tot het werkterrein van deze raadscommissie behoren bijvoorbeeld minimabeleid, werkloosheidsvoorziening, culturele minderheden, sociale werkvoorziening, jeugd- en jongerenwerk, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, emancipatie, wijkwerk, samenlevingsopbouw, kinderopvang en woonruimteverdeling. Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Voor het inzien van deze stukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot
16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag is de commissiemap gedurende de openingstijden in te zien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 17 February 1999

Deel: ' Commissie Sociale Zaken Maassluis '




Lees ook