Gemeente Maassluis

5-9-2001

Commissie sociale zaken c.a. vergadert op 12 september

Op woensdag 12 september 2001 komt de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid c.a. bijeen voor een openbare vergadering in het stadhuis aan de Koningshoek. De vergadering wordt gehouden in de Burgerzaal en begint om 20.00 uur.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen:


· Op 1 april van dit jaar is de nieuwe Vreemdelingenwet ingevoerd, ook bekend als Vreemdelingenwet 2000. Doel van deze wet is om door betere en snellere procedures eerder antwoord te geven op het verzoek tot verblijf in Nederland. De wet is vooral veranderd voor hen die asiel aanvragen in Nederland. Ook de terugkeer, na afwijzing van het asielverzoek, is veranderd. Kort gezegd komt het erop neer dat de vluchteling zelf verantwoordelijk wordt voor de terugkeer naar het land van herkomst of voor doormigreren naar een ander land.
De gemeentelijke Zorgwet VVTV blijft voorlopig in stand. Dit duurt zolang er in Maassluis houders van een Voorlopige Vergunning Tot Verblijf (VVTV) zijn die nog in een bezwaar- of beroepsprocedure zijn verwikkeld. Als zij uiteindelijk een negatieve beschikking krijgen, zal de gemeente de voorzieningen aan hen na maximaal 28 dagen staken. Indien zij een positieve beschikking krijgen, zal de gemeente hen onder meer een bijstandsuitkering verstrekken en een inburgeringsprogramma aanbieden. Daarnaast heeft het college besloten om in individueel schrijnende gevallen de voorzieningen te handhaven voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
· Het college heeft ingestemd met de ontwikkeling van een Integraal Jeugdbeleid voor Maassluis. Hiervoor is een startnotitie en een tijdplanning opgesteld. In de tweede helft van 2001 zal door het bureau SGBO een consultatietraject worden verzorgd, waaruit eind november nadere aanbevelingen zullen voortvloeien voor de verdere ontwikkeling van het Integraal Jeugdbeleid in Maassluis. Verwacht wordt dat in de loop van 2002 de nota Integraal Jeugdbeleid zal kunnen worden vastgesteld.
· Zoals in het plan van aanpak voor de sluitende aanpak van 0-6 jarigen is aangegeven zal een onderzoek worden gedaan naar de vragen, wensen en behoeften van ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar. Het college heeft besloten deze onderzoeksopdracht te verstrekken aan het bureau DSP.

· Het wagenpark van het bureau Wijkbeheer is deels aan vervanging toe. Het college stelt voor ten behoeve van de noodzakelijke aanschaf van twee nieuwe voertuigen voor het bureau Wijkbeheer een krediet ad f 50.446,- (Euro 22.891,12) ter beschikking te stellen.


· De gemeenteraad heeft op 23 mei 2000 besloten in te stemmen met het door Marktplan Adviesgroep opgestelde Plan van Aanpak om te komen tot een renovatie van het Ontmoetingscentrum Koningshof. Na overleg met de vaste huurders en gebruikers en het bestuur van de Stichting Ontmoetingscentrum Maassluis-West is, gezien het Plan van Aanpak, een Programma van Eisen voor de renovatie van Koningshof opgesteld door de toekomstige exploitant van Koningshof, Optisport. Het college streeft ernaar om nog in dit jaar een renovatievoorstel aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen. In het kader van deze voorbereiding worden kosten gemaakt. Het college stelt de gemeenteraad voor een voorbereidingskrediet van f 100.000,- ( 45.378) ter beschikking te stellen.

· Het college stelt voor in te stemmen met de inhoud van het "Beleidsverslag Algemene bijstandswet + Ioaw/z - 2000". In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de (beleids)doelstellingen zoals geformuleerd in het "Beleidsplan Algemene bijstandswet + Ioaw/z - 2000".
· De gemeenten Stadskanaal en Ooststellingwerf hebben moties aangenomen om de positie van uitgeprocedeerde asielzoekers te beschermen. Deze gemeenten vragen aan Nederlandse gemeenten, dus ook aan Maassluis, om een adhesiebetuiging met deze moties aan de staatssecretaris van Justitie. Maassluis is van mening dat in de Vreemdelingenwet en de afspraken tussen gemeenten en het ministerie van Justitie deze positie is geregeld. Het college besluit wel om een adhesiebetuiging te sturen. Reden hiervoor is een signaal af te geven aan de Rijksoverheid in het algemeen en Justitie in het bijzonder om de problematiek te onderstrepen die uitgeprocedeerde asielzoekers met zich mee kunnen brengen voor gemeenten.

Inzage, inspreken en vragenhalfuur
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat. Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen. Tot het werkterrein van de raadscommissie sociale zaken c.a. behoren uiteraard sociale zaken en maatschappelijk werk, maar ook wijk- en buurtbeheer, doelgroepenbeleid en algemene samenlevingsopbouw, woonruimteverdeling en de sociale werkvoorziening.

Deel: ' Commissie sociale zaken Maassluis '
Lees ook