Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

Comm.-Terlouw betreurt afhaken maatschappelijke organisaties

Persbericht van de Tijdelijke commissie biotechnologie en voedsel

Commissie-Terlouw betreurt afhaken maatschappelijke organisaties

De commissie-Terlouw heeft met teleurstelling kennis genomen van het persbericht waarmee vijftien maatschappelijke organisaties afstand nemen van het publieke debat .Eten en Genen.. Zoals mondeling en schriftelijk bij herhaling aan de organisaties is gemeld, wordt de inbreng van de kritische maatschappelijke groeperingen in het debat door de commissie van grote waarde geacht en serieus genomen. Hun opvattingen over de toepassing van gentechnologie in de voedselproductie worden door de commissie-Terlouw betrokken bij haar meningsvorming. Op grond van eerdere kritiek van de organisaties is de afgelopen maanden bovendien de opzet van het debat op belangrijke onderdelen aangepast: er komen meer openbare zaaldebatten, er zijn andere voorbeelden aanvullend in debat gebracht, er is ruimte gemaakt voor de inbreng van stemmen (voor en tegen) uit ontwikkelingslanden. Ook is het voorlichtingsmateriaal, inclusief de door de organisaties gewraakt video, aangepast. Naar het oordeel van de commissie bevat dit materiaal nu evenwichtige informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de toepassing van biotechnologie in voedsel en komen de voor- en tegenstanders en hun argumenten volwaardig tot hun recht.

Eén onderdeel van de vele activiteiten die in het kader van het debat worden ontwikkeld, speelt zich inderdaad achter gesloten deuren af. Dit zijn de zogenoemde focusgesprekken met 150 geselecteerde Nederlanders die samen een representatieve dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking vormen. Deze gesprekken zijn bedoeld om meer zicht te krijgen op de persoonlijke afwegingen, emoties en argumenten die mensen hebben als het gaat om .eten en genen.. Om mensen vrijuit te laten spreken, is besloten deze gesprekken niet open te stellen voor de media en het publiek. De 15 organisaties is overigens aangeboden waarnemers te sturen die deze gesprekken wel zouden kunnen bijwonen. Het verslag van deze gesprekken wordt zo spoedig mogelijk op de website www.etenengenen.nl. gepubliceerd. Op deze website staan overigens ook de reacties die de commissie-Terlouw ontvangt, waaronder de brieven van de vijftien organisaties aan de commissie-Terlouw en de antwoordbrieven van Jan Terlouw daarop.

De vijftien organisaties hebben tenslotte kritiek op de slechte timing van het publieke debat, omdat dit pas wordt afgerond nadat de Tweede Kamer over de Integrale nota biotechnologie heeft gesproken. Deze kritiek is van meet af aan door de commissie-Terlouw gedeeld. Meerdere keren is er bij de Kamer op aangedrongen haar Kamerdebat uit te stellen tot na afronding van het publieke debat. De Kamercommissie onder voorzitterschap van mevr. Erica Terpstra heeft deze week alsnog tot onze grote vreugde met dit verzoek ingestemd en haar debatten verplaatst naar de tweede helft van januari 2002.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de commissie-Terlouw, dhr. Richard Matthijsse, tel. 06-53269720

28 sep 01 14:39

Deel: ' Commissie-Terlouw betreurt afhaken organisaties '
Lees ook