Gemeente Oud-Beijerland

Commissievergaderingen

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 29 oktober 2001 vergadert volgende week een aantal adviescommissies.

De commissie Ruimtelijke en Economische Zaken vergadert op maandag 15 oktober vanaf 20.00 uur. De voorzittershamer wordt gehanteerd door wethouder G. de Man. De commissieleden spreken over de volgende onderwerpen.

1. Opening;

2. Vaststelling notulen van de vergadering Commissie REZ d.d. 10 september 2001 en de gecombineerde vergadering van de Commissies Welzijn/REZ d.d, 6 juni en 4 juli 2001 en de gecombineerde vergadering van de Commissie REZ/AZ van 10 september 2001;
3. Stukken ter advies:
Begroting 2002-2005;

4. Stukken ter informatie:
RIHW;
Voorontwerp Fundamentele Herziening Wet Ruimtelijke Ordening; Ruimtelijke verkenningen 2000;
Eindrapport onderzoek N217;
Situatietekening grond in Poortwijk, bestemd voor Gemival; Plan van aanpak Ontwikkelingsprogramma Hoeksche Waard;
5. Rondvraag;

6. Sluiting.

De leden van de commissie Algemene Zaken vergaderen woensdag 17 oktober 20.00 uur. De leiding van de vergadering ligt in handen van burgemeester B.B.M. van der Hart. Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

1. Opening;

2. Verslag van de vergadering van 12 september 2001
3. Verslag van de gecombineerde vergadering commissie REZ/AZ van 10 september 2001;

4. Stukken ter advies:
Begroting 2002-2005;
Dualisme en lokale democratie;

5. Stukken ter informatie:
Samenvoeging Binnenmaas en 's-Gravendeel;
Jaarverslag wet Samen 2000;

6. Rondvraag;

7. Sluiting.


Tot slot vergaderen de leden van de commissie Financin op donderdag 18 oktober vanaf 20.00 uur. De voorzittershamer wordt gehanteerd door wethouder mevrouw A.M.C. van Hemert. De commissieleden spreken over de volgende zaken.

1. Opening;

2. Verslag van de vorige vergaderingen : 7 juni, 12 juli, 13 september;

3. Adviesaanvragen:
Begrotoing 2002-2005;
Toetreding van Waterschap Goere-Overflakkee tot Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

4. Gedachtewisseling;

5. Ter informatie;

6. Rondvraag;

7. Sluiting.

De commissievergaderingen beginnen allemaal om 20.00 uur en zijn openbaar. Ze worden gehouden in het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6.

Aanvang vergadering OSAR om 14.00 uur. Wij nodigen u graag uit om n of meerdere vergaderingen bij te wonen.

Gemeentehuis gesloten

In het kader van een teambuildingsbijeenkomst zijn alle medewekers van de gemeente Oud-Beijerland vrijdag 12 oktober a.s. de gehele dag als vrijwilliger actief bij diverse instellingen binnen de gemeente Oud-Beijerland.

Dit betekent dat alle afdelingen gesloten zijn en dat het gemeentehuis op deze dag ook telefonisch niet bereikbaar is. Maandag 15 oktober zijn wij u vanaf 08.30 uur weer graag van dienst.

Reisdocumenten

Per 1 oktober wijzigt de afgifteprocedure van de reisdocumenten.

Het duurt voortaan n week voordat uw nieuwe document gereed is. Het aanvragen en afhalen moet u persoonlijk doen.

Van 1 t/m 8 oktober 2001 kunnen er zelfs helemaal geen reisdocumenten worden verstrekt.

Het paspoort wordt een stuk goedkoper: f 73,55 (33,38) (nu f 106,50 (48,33)). De identiteitskaart wordt duurder: f 59,20 (26,86) (nu f 39,60 (17,97)).

Het bijschrijven van kinderen duurt ook voortaan ook n week en kost f 17,50 (7,94) (bijschrijving in een geldig paspoort) of f 10,00 (4,54) (bijschrijving in nieuw paspoort).

Uiteraard zijn er spoedprocedures voor bijzondere omstandighede.

Deze wijzigingen zijn het gevolg van nieuwe landelijke regels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, tel. 646777.

Vacatures bij de Brandweer Oud-Beijerland

Kom in actie als vrijwilliger in je eigen omgeving

Dat kan bij de vrijwillige brandweer van Oud-Beijerland, want er is/ontstaat een aantal vacatures. De brandweer wil dat het korps een afspiegeling vormt van de samenleving. Omdat vrouwen nog ondervertegenwoordigd zijn bij de Oud-Beijerlandse brandweer zijn met name vrouwen ook van harte welkom.

Het werk van een brandweerman of brandweervrouw is uitdagend en afwisselend. Het blussen van branden is een belangrijke taak, maar de brandweer biedt ook hulp bij wateroverlast, stormschade, verkeersongevallen en milieucalamiteiten. Brandweerwerk is teamwerk en werken voor de lokale samenleving. In het Oud-Beijerlandse brandweerkorps wordt veel aandacht besteed aan professionalisering, preventie en hulpverlening; taken waaraan ook vrouwen een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Vaste onderdelen van het brandweerwerk zijn opleidingen volgen, oefeningen doen en natuurlijk uitrukken als de pieper gaat. Brandweermensen ontvangen een vaste jaarvergoeding. Daarnaast zijn er aparte vergoedingen voor oefenuren, opleidingsuren en voor uren waarin wordt uitgerukt.

Brandweer Oud-Beijerland

De brandweer van Oud-Beijerland bestaat uit drie beroepskrachten en ca. 38 vrijwilligers.
De vaste oefenavond is op donderdag vanaf 19.30 uur in de brandweerkazerne aan de Scheepmakershaven, naast het politiebureau. U bent van harte welkom om eens te komen kijken. Ook via de website van de brandweervereniging kunt u alvast een kijkje nemen in de keuken, home-3.worldonline.nl/evanzwam

Leeftijdseis en ervaring

De leeftijdseis wordt gesteld vanaf 18 jaar en u dient over een goede lichamelijke gezondheid te beschikken. Verder moet u bereid zijn om de opleiding tot minimaal brandwacht 1e klas te volgen. Misschien heeft u wel eens een brandweeropleiding gevolgd en de daarbij behorende ervaring, ook dan bent u uiteraard van harte welkom.

Informatie

Wilt u meer weten over het brandweerwerk in het algemeen of specifiek in Oud-Beijerland, dat kunt u contact opnemen met Wim van Dongen, commandant van de brandweer Oud-Beijerland, onder telefoonnummer 0186-646191.

Bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het verbouwen van een bedrijfspand met woning aan de Julianastraat 48.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 12 oktober 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.


****

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het verbouwen van een pand en het wijzigen van het gebruik in een ontmoetingsruimte aan de Oostdijk 75/77.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 12 oktober 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.


****

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken bekend dat zij hebben besloten;

1. aan te leggen een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Kijffhoeck, het eerste parkeervak gelegen op de hoek van de Burg. Hammerbaan Kijffhoeck, naast het perceel Meestoof nr. 28;
2. aan te leggen een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Lepelaar, het eerste parkeervak op de hoek Lepelaar Bergeend, naast de woning Bergeend. Nr. 2.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van zes weken, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

De volledige tekst van de verkeersmaatregel ligt vanaf vrijdag 12 oktober a.s. ter inzage bij de afdeling Openbare Werken van de dienst Ruimte aan de W. van Vlietstraat nummer 6 (geopend van 09.00 tot 12.30 uur en verder op afspraak).

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 11 oktober 2001

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:


03-10-01

het plaatsen van een serre op het perceel Multatulipad 5;

dhr. L.K. Botter Kamille 7 4007 VP Tiel

2


04-10-01

het oprichten van een pand met twee winkels, twee kantoren en twee woningen op het perceel Oost Voorstsraat 75-76-77/hoek Julianastraat;

Beleggingen Vastgoed Van Rennes Molendijk 47c 3286 BG Oud-Beijerland

2

04-10-01

het wijzigen van een zij- en een achtergevel op het perceel Dromhille 11;

dhr. P.C de Haas Dromhille 11 3261 TH Oud-Beijerland

2

04-10-01

het wijzigen van een zij- en een achtergevel op het perceel Dromhille 9;

mw A.M. Groenewegen-Roelse Dromhille 9 3261 TH Oud-Beijerland

2


05-10-01

het plaatsen van een berging op het perceel Karel Doormanstraat 32;

dhr. S.F.M. de Jongh Karel Doormanstraat 32 3262 PD Oud-Beijerland

2

05-10-01

het vergroten van een woning op het perceel Piet Heinstraat 41;

dhr. B. Vermraas Piet Heinstraat 41 3262 XL Oud-Beijerland

2


08-10-01


het wijzigen van een gevel op het perceel Beijerse Hof 27;

Store Development Gall & Gall Postbus 3000 1500 HA Zaandam

2

Bouwvergunning van rechtswege verleend voor:

04-10-01

het plaatsen van een dakkapel op het perceel Kievit 33;

dhr. A. Kegel Kievit 33 3263 BD Oud-Beijerland

2

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

Voorlopige bouwvergunning verleend voor:

Kapvergunning verleend voor:

05-10-01

het kappen van 1 ceder op het perceel Kievit 28;

M. Mast-Hoogerwerf Kievit 28 3263 BE Oud-Beijerland

2

05-10-01

het kappen van 1 acer op het perceel Kievit 66;

W.A. Schippers Kievit 66 3263 BE Oud-Beijerland

2

Sloopvergunning verleend voor:

03-10-01

het slopen van een garage op het perceel Koninginneweg 62;

dhr. M.F. Dols Koninginneweg 62 3262 JD Oud-Beijerland

2

03-10-01

het slopen van vier enkele en n dubbele berging op het perceel Prinses Beatrixstraat 54, 58, 66 en 70;

Woonstichting Volksbelang Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland

2

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

03-10-01

het laten optreden van live-muziek in het perceel Vierwiekenplein 39 van 6 oktober t/m 1 decermber 2001 van 10.30 tot 01.30 uur.

Muziekcaf Hakuna Matata mw. J.C. Jongekrijg Vierwiekenplein 39 3262 AN Oud-Beijerland

3

05-10-01

het organiseren van een nachtmarathon in het perceel Laningpad 2 op 5 oktober 2001 t.b.v. muziekfestival in Praag;

Kon.Erkende Chr. Muziekvereniging "De Bazuin" Laningpad 2 3262 JS Oud-Beijerland

3

08-10-01

het plaatsen van een lianenbaan op het voetgangersgebied i.v.m. de activiteiten Safarifeest op Vierwiekenplein op 13 oktober van 08.30 tot 15.30 uur.

Rabo-bank Oud-Beijerland dhr. P. Hendriks Postbus 1017 3260 AA Oud-Beijerland

3

08-10-01

het aanbrengen van gevelreclame op het perceel Beijerse Hof 27;

Store Development Gall & Gall dhr. B. Eken Postbus 3000 1500 HA Zaandam

2


09-10-01

het organiseren van een aantal voorstellingen in het Hippisch Centrum op 12, 13 en 14 oktober 2001;

Ruitervereniging Oud-Beijerland t.a.v mw. D. Bloemendal Postbus 1189 3260 AD Oud-Beijerland

3

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).

Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :
1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Dienst Bestuur, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41
WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

24-09-01

het plaatsen van een rookkanaal op het perceel Bachlaan 42;

dhr. S. Civre Remmerstein 61 3328 BP Dordrecht

27-09-01

het plaatsen van een dakkapel op het perceel Adm. de Ruyterstraat 109;

dhr. M. Buitendijk Uitloop 22 3262 CE Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het:

24-09-01

slopen van asbesthoudende dakplaten op het perceel Lepelaar 65;

dhr. C.H. van Pelt Lepelaar 65 3263 BG Oud-Beijerland

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

Deel: ' Commissie vergaderingen Gemeente Oud-Beijerland '
Lees ook