Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
17 mei 1999
De leden van de raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 6 mei 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening welke op 17 mei 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
Th. Dekker, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening en algemene inspraakronde
2 Verslag van de vergadering van 19 april 1999 3 Presentatie woningbouwplan Kadijken fase 3a
4 Ingekomen stukken en mededelingen
a. Standpunt om wegens het ontbreken van financiële middelen geen gehoor te
geven aan de oproep van de gemeente Geertruidenberg om f 1,-- per inwoner
beschikbaar te stellen voor Hulp aan vluchtelingen Kosovo. b. Voornemen om wegens het ontbreken van financiële middelen het verzoek om
subsidie van het comité Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument af te wijzen.
c.Voornemen om verzoek van Anti Discriminatie Buro Noord-Holland Noord om aanvullende subsidie 1999 af te wijzen d. Huisvesting van Wonen Plus Enkhuizen in het Sociaal medisch Centrum

e. brief van D. Wiersma namens de CDA fractie om alsnog subsidie te
verstrekken aan de Gouden Cirkel alsmede beslissing van college om ook na
heroverweging geen subsidie te verstrekken

5 Voorontwerp bestemmingsplan Centrum
6 Voorbereidingsbesluit perceel grond Hoornseveer/Zuiderboerenvaart en
Zuiderboerenvaart 34

57
7 Bouwplannen waarvoor vrijstelling van het bestemmingsplan noodzakelijk is
a. kantoorruimten in pakhuis De Augurk, Zuiderboerenvaart 34 b. bouwplan voor woningen Hoornseveer/Zuider Boerenvaart door de Woningbouwvereniging Enkhuizen

8 Bezuinigingen subsidieplafond 2000

60
9 Krediet aanpassing subsidieverordening

66
10 Grondruil in verband met nieuwbouw Rabobank Molenweg

63
11 Verkoop Groene Kruisgebouw

67
12 Kade Wierdijk.
13 Rondvraag

Deel: ' Commissie welzijn en ruimtelijke ordening Enkhuizen '
Lees ook