Gemeente Zoetermeer

Commissie Welzijn
Donderdag 11 maart 1999

Bespreekstukken

* Vrouwenopvang

Vanaf 1998 is Zoetermeer aangewezen als centrumgemeente vrouwenopvang, met een bijbehorend budget van fl 685.476,- zowel voor 1998 als voor
1999. Voorgesteld wordt aan de taak van centrumgemeente invulling te geven door nieuw gemeentelijk beleid vrouwenopvang, uit te voeren door de Stichting Onder Dak (SOD), in de vorm van: een blijfhuis voor tijdelijke opvang, begeleid wonen en nazorg. Verder wordt voorgesteld de tijdelijke opvang in het huidige pand van de SOD te blijven situeren en het pand ingrijpend te verbouwen om de opvangcapaciteit te vergroten.

* Financiële ondersteuning sportvereniging DSO

Sportvereniging DSO is de laatste jaren in financiële problemen geraakt. Het gaat met name om de liquiditeitsproblemen van de vereniging. Voorgesteld wordt om aan de vereniging, onder bepaalde voorwaarden, een geldlening te verstrekken voor de oplossing van deze liquiditeitsproblemen.

* Stand van zaken maatregelen op beheersmatig vlak WVG

Op verzoek van de commissie wordt tussentijds gerapporteerd over de acties, die in het kader van het verstrekkingenbeleid Wet Voorzieningen Gehandicapten 1999 zijn genomen. Ook wordt het oordeel aan de commissie gevraagd over het al dan niet opschorten van de maatregel van het persoonsgebonden budget totdat de discussie in het voorjaar in de raad heeft plaatsgevonden.

* Rapportage Sociale Zaken 2000

Begin 1997 is de stelling geponeerd dat Sociale Zaken in Zoetermeer 'de beste Sociale Dienst van Nederland' moet worden. Na het formuleren van deze ambitie zijn verschillende acties in gang gezet om het doel naderbij te brengen.

* Notitie OALT 1999-2002

Sinds 1 augustus 1998 is de Wet Onderwijs in allochtone levende talen (OALT) van kracht. De wet regelt het onderwijs in allochtone levende talen in het basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Hierbij wordt het OALT-plan voor de periode 1999-2002 gepresenteerd. Met dit plan kunnen de Zoetermeerse schoolbesturen instemmen. Alle allochtone groeperingen hebben de gelegenheid gehad hierover hun mening kenbaar te maken.

* Onderwijsplan 1999

In het onderwijsplan 1999 worden de uitgangspunten geformuleerd voor de besteding van de middelen voor de volwasseneneducatie 1999. De financiële bronnen voor die besteding zijn de van rijkswege verstrekte doeluitkeringen 1999 op grond van: de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet inburgering nieuwkomers en de Wet inschakeling werkzoekenden. Daarnaast zijn er middelen vanuit de ESF-subsidie.


* Tijdelijke accommodatie buurtvereniging Seghwaert Op Dreef

De Stichting Wijkcentra Zoetermeer gaat per 1 april 1999 het wijkcentrum Seghwaert verkopen aan de firma Lidl. Buurtvereniging Seghwaert Op Dreef moet daardoor verhuizen. In afwachting van een definitieve oplossing zal de buurtvereniging tijdelijk worden gehuisvest in een semi-permanente ruimte aan de Gaardedreef.

Gemeente Zoetermeer © maart 1999

Deel: ' Commissie Welzijn Zoetermeer '
Lees ook