European Commission

IP/01/1351

Brussel, 2 October 2001

Interne markt: Commissie stelt verordening voor om beperkingen voor verkoopbevorderende acties op te heffen

Met haar voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad wil de Europese Commissie een einde te maken aan de door haar geconstateerde beperkingen die binnen de interne markt op verkoopbevorderende acties worden toegepast. De verordening zal belemmeringen voor grensoverschrijdende verkoopbevorderende acties die het gevolg zijn van nationale regelgeving inzake kortingen, premiums, geschenken, promotionele prijsvragen en promotionele spelen, uit de weg ruimen. In plaats daarvan komen transparantie- en informatie-eisen die een vrij verkeer mogelijk maken. Aangezien alle (en met name kleine en middelgrote) ondernemingen van deze promotionele instrumenten gebruik maken, is de voorgestelde verordening een belangrijk middel om een grensoverschrijdende commerciële communicatie in de Unie te bevorderen. Gemeenschappelijke basisregels voor deze promotionele instrumenten betreffende de prijs van producten zijn dringend noodzakelijk, zowel wegens de invoering van de euro in januari 2002 alsook omdat in diezelfde maand de richtlijn inzake elektronische handel in nationaal recht moet zijn omgezet.

"De voorgestelde verordening zal niet alleen zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden voor Europese ondernemingen die in de Unie verkoopbevorderende acties willen gebruiken en hierover commerciële communicatie willen verspreiden", aldus Commissielid voor de interne markt Frits Bolkestein, "maar ze zal ook de keuze van de consument vergroten, die daarbij zal kunnen profiteren van de grotere prijstransparantie ten gevolge van de invoering van de euro".

Dit voorstel complementeert de plannen die de Commissie in haar groenboek betreffende de consumentenbescherming, dat vandaag werd goedgekeurd (zie IP/01/1351 en MEMO/01/307), heeft uiteengezet en die tot doel hebben de consumentenbescherming in de interne markt te moderniseren, zodat de consument volop kan profiteren van een ruimere keuze van goederen en diensten uit alle delen van de EU. Het voorstel kan als een aanvulling dienen op elk van de opties die in het groenboek in verband met een nieuwe aanpak van de consumentenbescherming in de interne markt worden genoemd.

De verordening zal een vrij verkeer van marketingdiensten tot stand brengen door een uniform en zeer hoog beschermingsniveau te bieden voor doelstellingen van algemeen belang, zoals de consumentenbescherming, de bescherming van minderjarigen en de bescherming van de volksgezondheid.

De vier hoofdkenmerken van de verordening kunnen als volgt worden samengevat:

Ten eerste zullen verouderde algemene verbodsbepalingen en beperkingen die in verschillende lidstaten op het gebruik en de communicatie van deze promotionele instrumenten van toepassing zijn, worden opgeheven. Bijvoorbeeld, nationale bepalingen die premiums verbieden, die alleen kortingen tot een bepaalde maximumwaarde toestaan of die de aankoop van een goed of dienst als voorwaarde voor deelname aan een promotioneel spel stellen, zullen verdwijnen en worden vervangen door strengere eisen ten aanzien van de transparantie.

Ten tweede zullen moderne en passende informatie-eisen worden vastgesteld om een betere bescherming van de consument te waarborgen.

Er zullen twee reeksen informatie-eisen worden ingevoerd. De eerste reeks heeft betrekking op de transparantie van de commerciële communicatie inzake een verkoopbevorderende actie. Bijvoorbeeld, op grond van de tekst zal het gebruik en de communicatie van premiums (waarvoor op het ogenblik in een aantal lidstaten een principieel verbod geldt) zijn toegestaan, maar moet de waarde van het premium in de desbetreffende commerciële communicatie worden vermeld. Zo ook zal het mogelijk zijn om de aankoop van een product als voorwaarde te stellen voor deelname aan een promotioneel spel, maar moet in de desbetreffende commerciële communicatie worden vermeld wat de werkelijke of geschatte kans is om de betrokken prijs te winnen.

De tweede reeks betreft informatie die op verzoek aan de klant moet worden verstrekt. Bijvoorbeeld, bij alle kortingen zal de promotor de klant die daarom verzoekt, moeten mededelen wat de eerdere prijs van het gepromote goed of de gepromote dienst was en gedurende welke periode (inclusief data) die prijs van toepassing was.

Ten derde biedt de verordening een hoge mate van bescherming aan minderjarigen en voor de volksgezondheid.

Volgens de verordening mogen promotionele spelen niet zo zijn ontworpen dat minderjarigen worden aangezet persoonlijke gegevens vrij te geven. Ook bevat zij bepalingen die waarborgen dat gratis monsters niet schadelijk voor kinderen zijn en verbiedt zij de verstrekking van geschenken in de vorm van alcoholische dranken aan minderjarigen en adolescenten in de EU. Beperkingen inzake de commerciële communicatie betreffende verkoopbevorderende acties voor tabaksproducten worden al behandeld in het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten (zie IP/01/767).

Ten vierde zorgt de verordening voor een volledige rechtszekerheid en een ware interne markt op dit gebied, doordat voor alle resterende nationale beperkingen het beginsel van wederzijdse erkenning zal gelden. Marktpartijen die rechtmatig in een lidstaat zijn gevestigd, zullen hun diensten vrij in andere lidstaten kunnen verrichten.

Er is voor een verordening en niet voor een richtlijn gekozen om ervoor te zorgen dat de interne markt voor verkoopbevorderende acties door rechtszekerheid wordt gekenmerkt en ook om aan te sluiten bij het streven van de Commissie naar een betere regelgeving en bij de aanpak met betrekking tot de keuze van juridische instrumenten, waarvoor in het recente Witboek inzake governance wordt gepleit.

De volledige tekst van het voorstel zal op de Europa-website beschikbaar zijn:

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market (zie What's New)

Zie eveneens MEMO/01/306

Deel: ' Commissie wil verkoopbevorderende beperkingen opheffen '
Lees ook