gemeente utrecht

verzoek vrijgave informatie
windmolenplan energie-u

geachte dames en heren,
deze brief ontvangt u ter informatie. op 20 februari 2012 hebben wij u het advies van bosch & van rijn over de financiële onderbouwing alsmede het plan van energie-u verstrekt. vanuit de commissie stad en ruimte is een verzoek gekomen commissieleden de beschikking te geven over de geheime kaarten uit het plan van energie-u. in het bijzonder gaat het om de kaarten met de locaties die als potentieel geschikte locaties worden gekwalificeerd door energie-u. de kaarten hebben wij met ingang van heden bij de griffier voor u ter inzage gelegd. de kaarten, die bedrijfsgegevens weergeven, heeft energie-u vertrouwelijk aan de gemeente utrecht overlegd en moeten daarom o.g.v. ex artikel 10, lid 1, onder c. van de wob niet openbaar worden gegeven. in verband hiermee hebben wij besloten om, met toepassing van artikel 55 lid 1 van de gemeentewet, geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van de kaarten met de locaties die als potentieel geschikte locaties worden gekwalificeerd door energie-u.
reden van geheimhouding is tweeledig.

1. de betreffende kaarten heeft energie-u opgesteld als reactie op het verzoek van de gemeente uiterlijk op 1 juli 2011 een plan in te dienen. in dit plan zijn kaarten met op dat moment mogelijke locaties voor windturbines opgenomen. het betreft locaties van bedrijven waarmee energie-u voor die tijd een intentieverklaring had afgesloten en bedrijven met wie gesprekken gaande waren. met deze bedrijven wordt in het kader van de voorbereiding van het formele planproces verder gesproken en afspraken worden concreet gemaakt. openbaarmaking van de kaarten benadeelt energie-u bij het afronden van de gesprekken.
2. de uiteindelijke locaties wijken naar alle waarschijnlijkheid af van wat er in het huidige voorstel benoemd is. de door de commissie opgevraagde informatie is in die zin achterhaald. de gemeente hecht er aan om alleen goede feitelijke informatie naar buiten te brengen met het oog op een zorgvuldige procesgang. bij de start van het planproces worden alle bedrijven die medewerking verlenen aan het plan van energie-u openbaar. met de dan beschikbare locaties wordt een aantal te onderzoeken varianten samengesteld. deze varianten worden onderzocht op hun haalbaarheid en effecten naar de omgeving. belanghebbenden en omwonenden worden vanaf de start bij dit proces betrokken.
naar verwachting vindt openbaarmaking van de beschikbare locaties rond de zomer plaats, zodat de opgelegde geheimhouding daartoe kan worden opgeheven. burgemeester en wethouders
datum 12 april 2012
ons kenmerk 12.040284
2/2
wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. hoogachtend,
burgemeester en wethouders van utrecht,
de secretaris, de burgemeester,

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissiebrief 'Verzoek vrijgave informatie windmolenplan Energie-U' '
Lees ook