Gemeente Zoetermeer

Gecombineerde vergadering commissies Bestuurszaken en Stadswerken Maandag 8 maart 1999

Bespreekstuk

* Ruimtelijke visie voor de periode 2010-2020 van de colleges van Den Haag, Delft en Zoetermeer

De visie wordt op 8 maart in een gezamenlijke persconferentie van de drie colleges openbaar gemaakt.

aansluitend:
Commissie Bestuurszaken.
Besluitvormend

Bespreekstukken

* Discussienotitie SP-vragen inzake privatisering

De fractie van de SP heeft per brief verzocht een discussie te voeren omtrent privatisering. De fractie heeft voor deze discussie een aantal stellingen aan het college en aan de collegafracties voorgelegd. Het college heeft deze stellingen van reactie en commentaar voorzien. De discussie zal worden gevoerd aan de hand van de stellingen van de SP en de reactie van het college daarop.

* Delegatie

Voorstellen om te komen tot een nieuw delegatiebesluit van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders.
* Evaluatie Oud en Nieuw 1998-1999

De commissie wordt voorgesteld kennis te nemen van de evaluatie Oud & Nieuw 1998/1999 en in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van de overleggroep.

* Notitie Brandveiligheidsaspecten in het Stadshart

In de notitie geeft de brandweer aan hoe het gesteld is met de bereikbaarheid en ontsluiting van het Stadshart en wat de complicaties zijn ten gevolge van een grote concentratie van publiek.

Gemeente Zoetermeer © maart 1999

Deel: ' Commissies Bestuurszaken en Stadswerken Zoetermeer '
Lees ook