Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 30 augustus 2001.

COMMISSIEVERGADERING

Op maandag 3 september 2001 komt de commissie Welzijn in het stadhuis in een openbare vergadering bijeen. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Spreekrecht voor burgers.

3. Verslag van de vergadering d.d. 18 juni 2001.
4. Conceptnota volksgezondheid "Hattem, gezond leven aan de IJssel".
5. Aanleg nieuw handbalveld.

6. Financiële consequenties invoering CVV in relatie tot uitgaven voor vervoersvoorzieningen in het kader van de WVG.
7. Jaarrekening 2000 en voorlopige subsidie 2002 voor Algemeen Maatschappelijk Werk van de Stichting Thuiszorg Oost-Veluwe.
8. Jaarrekening 1999 en begroting 2001 van de Stichting Sporthal Hattem.

9. Jaarrekening 2000, herziene begroting 2001 en begroting 2002 van de Stichting Peuterspeelzaal Hattem.

10. Begroting 2002 Stichting Welzijn Ouderen.
11. Deelname aan Raad van Subsidiënten van de Stichting IJsselacademie.

12. Beschikbaarstelling financiële middelen voor onderwijsleerpakket en meubilair ten behoeve van 11e groep van de Van Heemstraschool.
13. Gezondheidsmonitor 1-11 jarigen van de GGD-IJssel-Vecht.
14. Jaarverslag 2000 van de RGV Holding BV.
15. Reactie Ministerie van SZW op verzoek van gemeente Hattem om woonvorm Bloemensteijn onder de werking van de AWBZ te brengen.
16. Bestuurlijke afspraken SZW-VNG.

17. Bestuurlijke afspraken terzake de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

18. Uitstel invoering integrale jeugdgezondheidszorg tot 2003.
19. Mededelingen door de voorzitter.

20. Rondvraag.

21. Sluiting.

VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling bestemmingsplan voor het uitbreiden en veranderen van een kantoorgebouw op het perceel Dorpsweg 20 te Hattem. Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Darp".

Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 31 augustus 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

KENNISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Met ingang van 31 augustus 2001 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het oprichten van een bijgebouw (schuur) op het perceel Prins Hendriklaan 5 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Hattem IV". Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen voor het bouwen met overschrijding van het maximale oppervlakte aan bijgebouwen.

Belanghebbenden, die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders. Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een anderen medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.

INSPRAAK BESTEMMINGSPLANNEN

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het beleidsvoornemen tot vaststelling van de volgende bestemmingsplannen:
* de 46e partiële herziening van het bestemmingsplan Het Veen. Deze herziening heeft betrekking op het perceel Hoopjesweg 2 en biedt mogelijkheden tot (uitbreiding van) bedrijfsbebouwing;
* de 16e partiële herziening van het bestemmingsplan Bongerd. Deze herziening heeft betrekking op het perceel Nieuweweg 32 en biedt de mogelijkheid tot de bouw van een woning.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 31 augustus 2001 gedurende een periode van 4 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van de Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB) ten stadhuize.
Gedurende die periode kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijk dient dat te geschieden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
Mondelinge zienswijzen kunnen bij het Bureau Ruimtelijke Ordening (RO) naar voren worden gebracht bij de heer Roetert of bij diens afwezigheid bij een andere medewerk(st)er van het Bureau Ruimtelijke Ordening. In dat geval dient nadrukkelijk te worden vermeld, dat het een mondelinge inspraakreactie betreft op een voorontwerp van een herzieningsplan.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het veranderen van een woning, Hilsdijk 96;
* het oprichten van een garagebedrijf met showroom, Boertjesland;
* het veranderen van een woning/winkel, Achterstraat 37.
BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van een woning, Ridderstraat 18 (VZ 14-08-2001);

* het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van een horecagebouw, Kerkstraat 2 (VZ 16-08-2001);

* het oprichten van twee logiesverblijven ter vervanging van drie logiesverblijven, Leemkuilen 6
(VZ 17-08-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Berg en Bos 8 (VZ
22-08-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Vijzelpad 93 (VZ 22-08-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw en het oprichten
van een vrijstaande garage/berging, Hendrikjesweg 7 (VZ 22-08-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Prins Hendriklaan 2 (VZ 22-08-2001);

* het oprichten van een industriegebouw, 3e Industrieweg 3 (VZ 22-08-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, de Reest 38 (VZ 22-08-2001).

Monumentenvergunning is verleend voor:

* een interen verbouwing en het aanbrengen van markiezen, Kerkstraat 2 (VZ 16-08-2001);

* het wijzigen van de voor- en achtergevel alsmede het interieur, Ridderstraat 18 (VZ 14-08-2001).

Reclamevergunning is verleend voor:

* het veranderen van een luifel met reclame-opschrift, Kerkstraat 38 (VZ 17-08-2001).

Sloopvergunning is verleend voor:

* het slopen van een gedeelte vloer van een trafostation, Hoenwaardseweg 19a (VZ 14-08-2001);

* het slopen van drie logiesverblijven, Leemkuilen 6 (VZ 17-08-2001).

Gebruiksvergunning is verleend voor:

* het in gebruik nemen/houden van een horecagebouw, Kerkstraat 2 (VZ 16-08-2001).

Voor nadere informatie : Sector R.O.B.
Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

MELDING TOT VOORNEMEN HOUTVELLING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen een melding tot houtvelling is binnengekomen betreffende het perceel:
* De Meenthe, 1 boom.

Hattem, 30 augustus 2001.

Deel: ' Commissievergadering gemeente Hattem '
Lees ook