Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO078
Datum: 14 april 1999

Extra commissievergadering over Wet voorzieningen gehandicapten

Op dinsdag 20 april 1999 komt de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid bijeen voor een extra vergadering over het evaluatierapport Wvg-beleid (Wet voorzieningen gehandicapten) van de Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord (ROG NWN). Deze openbare vergadering wordt gehouden in de Buyszaal in het stadhuis en begint om 20.00 uur.

Het rapport bevat een evaluatie van de uitvoering van de Wvg in de regio Nieuwe Waterweg Noord over de periode 1995-1998. In deze periode is het aantal mensen dat een beroep doet op de Wvg gegroeid. Uit het evaluatierapport kan worden geconcludeerd dat de regio (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) een goed voorzieningenniveau kent, dat zich boven de minimale (wettelijke) zorgplicht bevindt. De aanbevelingen die worden gedaan richten zich op het bereiken van meer individueel maatwerk voor de cliënten. Het geheel van aanbevelingen bestaat zowel uit een verruiming als een verlaging van het voorzieningenniveau.

Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis heeft besloten in te stemmen met de aanbevelingen die door het ROG NWN worden gedaan. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het college op enkele onderdelen voorwaarden verbindt aan het instemmen met de aanbevelingen. Daarnaast wordt bij het invoeren van de beleidswijzigingen aandacht gevraagd voor de nodige zorgvuldigheid in de richting van de cliënten. De gebruikers dienen namelijk tijdig op de hoogte te worden gesteld van de (toekomstige) wijzigingen, met name waar die ingrijpen in de bestaande (rechts)verhoudingen. De wijzigingen zoals die worden voorgesteld, bijvoorbeeld op het gebied van het collectief vervoer, moeten nog nader worden uitgewerkt voor tot invoering kan worden overgegaan. De cliënten zullen hierover door het ROG worden geïnformeerd.

De uitvoering van de Wvg wordt in deze regio door het ROG NWN verzorgd voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dat betekent dat op grond van de besluiten en aanbevelingen vanuit de drie gemeenten het regionaal orgaan de beleidsregels opstelt en/ of aanpast.

Laatste wijziging: 14 April 1999

Deel: ' Commissievergadering voorzieningen gehandicapten Maassluis '
Lees ook