Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Commissievergaderingen op 1 en 2 oktober a.s.

* Commissie I op dinsdag 2 oktober 2001 om 19.30 uur.
Burgemeester/portefeuillehouder Middelen en ondersteuning (mevrouw W.C. Doorn-van der Houwen)
burgemeesterstaken (openbare orde en veiligheid, brandweer, politie e.d.), coördinatie bestuurszaken, middelen (financiën, interne zaken), economische zaken/recreatie, voorlichting, personeelszaken, informatie en automatisering, bestuurlijke vernieuwing en sociale zaken


1. Vaststelling verslag d.d. 4 september 2001.
2. Rondvraag (commissieleden en publiek).

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Initiatiefvoorstellen.

5. Stand van zaken IW4-bedrijven.

6. Stand van zaken Nationaal Park i.o.

7. Stand van zaken Strategisch Gebiedsperspectief
8. Concept onderzoeksopdracht ten behoeve van brede oriëntatie op mogelijke samenwerkingspartners.

9. BRU-stukken.

10. Begrotingswijzigingen.


* Commissie II op maandag 1 oktober 2001 om 19.30 uur.
Wethouder (tevens loco-burgemeester)/portefeuillehouder Grondgebiedzaken (mevrouw ir. E.P. van Wijngaarden-Busstra). ruimtelijke ordening (waaronder nieuwbouw, volkshuisvesting, woningtoewijzing), volksgezondheid, sportzaken en milieu.


1. Vaststelling verslag commissie II d.d. 3 september 2001.
2. Rondvraag (commissieleden en publiek).

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Initiatiefvoorstellen.

5. Lokale Agenda 21.


* Commissie III op maandag 1 oktober 2001 om 20.30 uur of later dan commissie II is afgelopen.

Wethouder/portefeuillehouder Welzijn en burgerij (E. van den Bosch-van der Heide) welzijnszaken (waaronder bejaardenbeleid), openbare werken, verkeer en waterstaat, onderwijs en verkeerszaken.


1. Vaststelling verslag d.d. 3 september 2001.
2. Rondvraag (commissieleden en publiek).

3. Ingekomen stukken en mededelingen (raadsagendapunt 5 - 15 oktober 2001).

4. Initiatiefvoorstellen.

5. Introductie jongerenopbouwwerker mevrouw K. Stock.
6. Bespreking ontwerp-subsidiejaarprogramma 2002.

De agenda en de daarbij behorende raadsvoorstellen van de vergadering liggen voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij Interne Zaken ter gemeentesecretarie. Een ieder kan na de opening het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Degenen, die van dit spreekrecht gebruik willen maken, melden dit voor het openen van de vergadering bij de gemeentesecretaris.

Deel: ' Commissievergaderingen gemeente Amerongen '
Lees ook