Gemeente Deventer

Er zijn in week 40 (van 1 oktober tot en met 5 oktober) commissievergaderingen waarin de stukken ter voorbereiding van de vergadering van de gemeenteraad aan de orde komen.

De commissie van advies voor Ruimte, Werk en Onderwijs vergadert maandag 1 oktober om 19.30 uur in het Stadhuis, Grote Kerkhof 4. Op de agenda staan onder meer:

Ingekomen stukken:

* nieuwsbrief stichting Geïntegreerd achterstandsbeleid onderwijs
* nieuwsbrief Jongerenloket Leerplicht/RMC.
Raadsvoorstellen/stukken om advies:

* voorontwerpbestemmingsplan Raambuurt, 1e partiële herziening Maalderijstraat

* raadsvoorstel vaststellen ?Voorbereidingsbesluit Pothoofd 2001?
* raadsvoorstel vaststellen ?Voorbereidingsbesluit Boreelkazerne 2001?

* integraal huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs
* raadsvoorstel aanpassen Kermisverordening en verpachtingsvoorwaarden

* raadsvoorstel convenant provincie Overijssel en gemeente Deventer over N348 en de Knoop.

Ter bespreking:

* winkelpassantentelling Deventer-Centrum 2000
* koopstromenonderzoek 2000

* kooporiëntatieonderzoek 2000

* toeristisch bezoek aan steden in 2000

* stadspeiling toerisme en recreatie 2001.
Ter kennisneming:

* aanvragen met spoedeisend karakter van de Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Deventer voor De Linde en De Karavaan.

De commissie van advies voor Sociale Zaken en Welzijn vergadert dinsdag 2 oktober om 20.30 uur bij de Stichting Ouderenwerk Deventer, H.G. Gooszenstraat 10. Voorafgaand zijn de leden van de commissie om 19.30 uur uitgenodigd voor een presentatie bij de Stichting Ouderenwerk Deventer. Op de agenda staan onder meer:

Ingekomen stukken:

* brief Dr. Ariëns Buettegroep van 5 september 2001
* jaarwerkplan 2002 Stichting Ouderenwerk Deventer van 10 september 2001.

Raadsvoorstel/stuk om advies:

* uitwerking tweede fase nota veldsportaccommodaties.
Ter kennisneming:

* Armoedemonitor Deventer 2000/2002

* vooraankondiging derde voortgangsbijeenkomst Scholingsoffensief 1 november 2001.

De commissie van advies voor Wonen, Cultuur en Infrastructuur vergadert woensdag 3 oktober om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

Ingekomen stukken:

* afschrift brief aan de raad van De Deventer Dolmus over openbaar vervoer met kleine busjes

* brief van F. Faber over zitbanken op de Brink.
Raadsvoorstellen/stukken om advies:

* herinrichten Kazernestraat

* realiseren fietsoversteek Drakenbrug

* vervolg Ontwikkelingsplan 2001-2006 Stads- en Athenaeumbibliotheek.

Ter bespreking:

* ontwerpnota Wonen

* evaluatie subsidies amateurkunst.

Ter kennisneming:

* medewerking aan planvorming herstructureren Hoornwerk
* energiebesparingsactie bestaande woningvoorraad.
De agenda's met bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Burseplein 20 en op de locatie Koningin Wilhelminalaan 13, Schalkhaar.

Tijdens vergaderingen van raadscommissies mag publiek meepraten. De gemeenteraad heeft hierbij de volgende 'spelregels' opgesteld:
* de voorzitter vraagt aan het begin van de vergadering de namen van de toehoorders, die bij de verschillende agendapunten het woord willen voeren

* de toehoorders die zich daarvoor hebben opgegeven, krijgen bij het betreffende agendapunt eerst het woord, vervolgens krijgen de commissieleden de gelegenheid het woord te voeren
* de voorzitter geeft de commissieleden gelegenheid aan de toehoorders die het woord hebben gevoerd, vragen te stellen en verzoekt de toehoorders de vragen te beantwoorden
* de voorzitter beantwoordt vervolgens de sprekers en gaat over tot verdere beraadslaging over het agendapunt met de commissieleden. Hij stelt daarbij eerst de toehoorders nogmaals in de gelegenheid het woord te voeren

* de voorzitter kan zonodig de spreektijd van de toehoorders die het woord wensen, beperken.

Deel: ' Commissievergaderingen gemeente Deventer '
Lees ook