Gemeente Deventer

Commissievergaderingen

Er zijn weer commissievergaderingen waarin de stukken ter voorbereiding van de vergadering van de gemeenteraad aan de orde komen.

De commissie van advies voor Ruimte, Werk en Onderwijs vergadert maandag 15 oktober om 19.30 uur in het Stadhuis, Grote Kerkhof 4. Op de agenda staan onder meer:

* raadsvoorstel over Tweede bestuursrapportage 2001
* Nota van Aanbieding Productenbegroting 2002
* raadsvoorstel over legestarieven 2002

* raadsvoorstel over tarieven 2002 diverse belastingen
* Productenbegroting 2002

* Meerjarenbegroting 2003-2005.

De commissie van advies voor Sociale Zaken en Welzijn vergadert dinsdag 16 oktober om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

* nota Fusie Deventer Werkt en Sallcon (raadsvoorstel om advies). De commissies van advies voor Algemene en Bestuurlijke Zaken, Financiën en Ruimte, Werk en Onderwijs zijn uitgenodigd gezamenlijke met de commissie van advies voor Sociale Zaken en Welzijn een advies over dit onderwerp uit te brengen
* nota ?uitwerking tweede fase veldsportaccommodaties?
Raadsvoorstellen/stukken om advies:

* Nota van Aanbieding 2002

* Productenbegroting 2002 en bijlagen

* Meerjarenbegroting 2003-2005

* Tweede bestuursrapportage 2001.

De commissie van advies voor Wonen, Cultuur en Infrastructuur vergadert woensdag 17 oktober om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

* Tweede bestuursrapportage 2001

* Nota van Aanbieding Productenbegroting 2002
* Raadsvoorstellen/tarieven 2002:

a. afvalstoffenheffing
b. rioolrecht
c. haven- en opslaggeld
d. parkeerbelastingen
e. legestarieven
f. diverse belastingen
g. begraafplaatsen.


* Productenbegroting 2002

* Meerjarenbegroting 2003-2005

* Verdeelvoorstel Rijksmiddelen stadsvernieuwing en investeringsbudget stedelijke vernieuwing voor de jaren 2001 en 2002.

De commissie van advies voor Algemene en Bestuurlijke Zaken vergadert donderdag 18 oktober om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

* Tweede bestuursrapportage 2001

* Nota van Aanbieding Productenbegroting 2002
* Productenbegroting 2002

* Meerjarenbegroting 2003-2005.

De commissie van advies voor Financiën vergadert maandag 22 oktober om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

Raadsvoorstellen/stukken om advies:

* fusie Deventer Werkt en Sallcon

* Tweede bestuursrapportage najaar 2001

* Nota van Aanbieding 2002

* Belastingvoorstellen 2002:

a. legestarieven
b. tarieven OZB/RZB
c. tarieven diverse belastingen
d. haven- en opslaggelden
e. tarieven begraafplaatsen Diepenveenseweg, Tjoenerhof en Roeterdsweg
f. tarief afvalstoffenheffing
g. rioolrecht
h. tariefstelling parkeren


* Productenbegroting 2002

* Meerjarenbegroting 2003 tot en met 2005.
De agenda?s met bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Burseplein 20 en op de locatie Koningin Wilhelminalaan 13, Schalkhaar.

Tijdens vergaderingen van raadscommissies mag publiek meepraten. De gemeenteraad heeft hierbij de volgende ?spelregels? opgesteld:
* de voorzitter vraagt aan het begin van de vergadering de namen van de toehoorders, die bij de verschillende agendapunten het woord willen voeren

* de toehoorders die zich daarvoor hebben opgegeven, krijgen bij het betreffende agendapunt eerst het woord, vervolgens krijgen de commissieleden de gelegenheid het woord te voeren
* de voorzitter geeft de commissieleden gelegenheid aan de toehoorders die het woord hebben gevoerd, vragen te stellen en verzoekt de toehoorders de vragen te beantwoorden
* de voorzitter beantwoordt vervolgens de sprekers en gaat over tot verdere beraadslaging over het agendapunt met de commissieleden. Hij stelt daarbij eerst de toehoorders nogmaals in de gelegenheid het woord te voeren

* de voorzitter kan zonodig de spreektijd van de toehoorders die het woord wensen, beperken.

Deel: ' Commissievergaderingen gemeente Deventer '
Lees ook