Gemeente Deventer

Commissievergaderingen

De commissie Ruimte, Werk en Onderwijs en de commissie Sociale Zaken en Welzijn vergaderen dinsdag 18 september om 19.30 uur gezamenlijk in het Stadhuis, Grote Kerkhof 4.

In deze vergadering wordt een toelichting gegeven op actuele ontwikkelingen in het arbeidsmarktbeleid, met name op het gebied van de nieuwe structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI).

De agenda met bijbehorende stukken ligt ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Burseplein 20 en op de locatie Koningin Wilhelminalaan 13, Schalkhaar.

Tijdens vergaderingen van raadscommissies mag publiek meepraten. De gemeenteraad heeft hierbij de volgende ?spelregels? opgesteld:
* de voorzitter vraagt aan het begin van de vergadering de namen van de toehoorders, die bij de verschillende agendapunten het woord willen voeren

* de toehoorders die zich daarvoor hebben opgegeven, krijgen bij het betreffende agendapunt eerst het woord, vervolgens krijgen de commissieleden de gelegenheid het woord te voeren
* de voorzitter geeft de commissieleden gelegenheid aan de toehoorders die het woord hebben gevoerd, vragen te stellen en verzoekt de toehoorders de vragen te beantwoorden
* de voorzitter beantwoordt vervolgens de sprekers en gaat over tot verdere beraadslaging over het agendapunt met de commissieleden. Hij stelt daarbij eerst de toehoorders nogmaals in de gelegenheid het woord te voeren

* de voorzitter kan zonodig de spreektijd van de toehoorders die het woord wensen, beperken.

Deel: ' Commissievergaderingen gemeente Deventer '
Lees ook