Gemeente Duiven


Nieuwsberichten


01-05-2002
Raadscommissie Grondgebied
dinsdag 7 mei 2002, 20.00 uur

RAADSCOMMISSIE GRONDGEBIED
dinsdag 7 mei, 20.00 uur
voorzitter: S.T.A. Elfrink
secretaris: dhr. R. Bos

COMMISSIEVERGADERINGEN

De komende periode staan weer Vergaderingen van de raadscommissies gepland. Hieronder kunt u kennisnemen van de verschillende data, aanvangstijden en onderwerpen die op de diverse agenda's staan. De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis Duiven en zijn openbaar.

Voorafgaand aan de behandeling van de agendapunten is er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen over dit onderwerp. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan dient u dit bij aanvang van de vergadering te melden. De voorzitter zal bij aanvang van de vergadering vragen wie van het spreekrecht gebruik wil maken.

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing kunnen burgers ook mee discussiëren in de vergadering van een commissie. Indien u daarvan gebruik wil maken dient u zich uiterlijk tot 3 dagen voor aanvang van de commissie aan te melden bij de voorzitter of secretaris van de betreffende commissie. Tevens dient u aan te geven bij welk agendapunt u aan de discussie wilt deelnemen. Groepen van belanghebbenden die willen mee vergaderen dienen een vertegenwoordiger als woordvoerder aan te wijzen.

A. Algemeen.

1. Opening.

2. Vaststelling verslag van de openbare vergadering van 19 februari 2002.

3. Mededelingen (ondermeer De Kinkelder).
4. Ingekomen stukken.

5. Terugkoppeling diverse gemeenschappelijke regelingen.
6. Rondvraag

B. Ruimtelijke ordening.

7. Advies inzake Windenergie gemeente Duiven.
8. Advies inzake de Milieu-Effect Rapportage uitbreiding bedrijventerreinen A12-zone.

9. Advies inzake voorontwerp bestemmingsplan De Ploen.
10. Advies inzake kredietvotering ten behoeve van het vervolg van het bestemmingsplan Buitengebied.

C. Openbarewerken.

11. Advies inzake het "Beleids- en beheersplan kunstwerken".
12. Advies inzake aanpassing / herinrichting Rijksweg tussen Lombokstraat en Kastanjelaan in het kader van de inrichting 30km-zone en vervanging riool langs de Rijksweg ter hoogte van Regina Pacis. ( De tekeningen liggen bij de commissie-secretaris ter inzage).

13. Sluiting.

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissievergaderingen gemeente Duiven '
Lees ook