Gemeente Deventer

Commissievergaderingen

In de week van 3 tot en met 7 maart zijn er commissievergaderingen waarin de stukken ter voorbereiding van de vergadering van de gemeenteraad aan de orde komen.

COMMISSIE RUIMTELIJK-FYSIEKE ONTWIKKELING

* De raadscommissie voor Ruimtelijk-Fysieke Ontwikkeling vergadert maandag 3 maart om 19.30 uur in het Stadhuis, Grote Kerkhof 4. Op de agenda staan onder meer:

Ingekomen stukken:

* Circulus: beleidsbulletin nummer 1, 4^e jaargang januari 2003.
Raadsvoorstellen

Ter bespreking:

* vaststellen bestemmingsplan 'Smeenkhof 1; eerste herziening Achterhoek/De Kolm'

* vaststellen richtlijnen ten behoeve van het milieueffectrapport woningbouwlocatie Steenbrugge

* onttrekken aan het openbaar verkeer (in de zin van de Wegenwet) van de spoorwegovergang Douwelerkolkweg.

Hamerstukken:

* vaststellen van de Wegsleepverordening gemeente Deventer
* vaststellen voorbereidingsbesluit 'hoek Hoge Hondstraat-Diepenveenseweg 2003'

* voorbereidingsbesluit 'Keizer Karellaan 50-2003'
* verzoek bestemmingsplanwijziging ten behoeve van windturbines langs de IJsseldijk.

Ter bespreking:

* Raamovereenkomst Transformatie

* Gewenst Woningbouwprogramma 2003-2013

* Voortgangsbericht Structuurplan.

Ter kennisneming:

* Veiligheidsplan Hoornwerk en convenant Veiligheidsplan Hoornwerk
* afschrift antwoordbrief aan Vereniging Deventer Belvedère
* Meerjarenonderhoudsprogramma MJOP 2003-2006
* organisatie verkeer en vervoer

* subsidieverlening en overeenkomst MilieuCentrum.
COMMISSIE SOCIAAL, CULTUREEL EN EDUCATIEF BELEID

De raadscommissie voor Sociaal, Cultureel en Educatief Beleid vergadert dinsdag 4 maart om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

* presentatie Seniorenraad en nadere kennismaking met de commissieleden.

Ingekomen stukken:

. brief vakcentrales FNV en CNV over financiële regeling voor mensen met een langdurig minimuminkomen

. Jaarverslag 2001 Filmhuis De Keizer

. rapportage 'Debiteuren in de ABW' van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

. onderzoeksrapport 'Bijzondere bijstand in geval van detentie' van het ministerie van SZW.

Raadsvoorstellen

Ter bespreking:

* Beleidskader 2002-2006 Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
* bezwaarschrift Raster welzijnsgroep over de voorlopige subsidiebeschikking peuterspeelzalen.

Hamerstukken:

* uitbreiding openbare basisschool Kolmenscate
* statutenwijziging stichting Gemeenschapshuis De Spil.
COMMISSIE ECONOMIE, WERK EN INKOMEN

De raadscommissie voor Economie, Werk en Inkomen vergadert woensdag 5 maart om 19 uur in het Stadhuis. Voorafgaand aan de reguliere vergadering houdt het ITSO (Industrieel Technologie StedenOverleg) een presentatie ten behoeve van de leden van de commissie Economie Werk en Inkomen en de commissie Ruimtelijk-Fysieke Ontwikkeling. Op de agenda staan onder meer:

Ter bespreking:

* memo over ondernemersvereniging Schalkhaar. Toelichting van de heer Ter Veer van de ondernemersvereniging.

Ter kennisname:

* verslag werkbezoek winkelcentrum Keizerslanden
* antwoord wethouder Bert Doornebos over fietsendiefstallen.
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN

De raadscommissie voor Bestuur en Middelen (BM) vergadert donderdag 6 maart om 19.30 uur in het Stadhuis. Vanwege de omvang van de raadsvoorstellen, met name het voorstel over Go Ahead Eagles, wordt gebruikgemaakt van de reservedatum op donderdag 13 maart om 19.30 uur, eveneens in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

Ingekomen stukken:

* beantwoording vragen van de fractie van D66 over handhaving 30-kilometerzones en prestatiecontract.

Raadsvoorstellen:

Ter bespreking:

* Go Ahead Eagles

* gevolgen BTW-compensatiefonds (inclusief presentatie)
* gedragscode voor bestuurders

* Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

* Verordening op de raadscommissies 2003

* Verordening ambtelijke bijstand en de fractie-ondersteuning 2003
Ter kennisneming:

* organisatie verkeer en vervoer

* voortgang grotestedenbeleid

* voortgangsberichten Buurt Aan Zet

* aanpak veelplegers.

De agenda's met bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Burseplein 20 en op de locatie Koningin Wilhelminalaan 13, Schalkhaar.

Tijdens vergaderingen van raadscommissies mag publiek meepraten over stukken, waarover de commissie advies moet uitbrengen. De gemeenteraad heeft hierbij de volgende 'spelregels' opgesteld:
* de voorzitter vraagt aan het begin van de vergadering de namen van de toehoorders die bij de verschillende agendapunten het woord willen voeren

* de voorzitter geeft de toehoorders die zich daarvoor hebben opgegeven het eerst het woord

* de leden van de commissie kunnen vervolgens aanvullende vragen stellen die door de betrokken toehoorders worden beantwoord
* daarna vindt beraadslaging over het betreffende agendapunt plaats. Daarbij voeren de leden van de commissie het woord. Het betrokken lid van het college van burgemeester en wethouders beantwoordt vervolgens de sprekers. Daarna volgt zonodig nog een tweede ronde voor de leden van de commissie en het collegelid
* de voorzitter kan zonodig de spreektijd van de toehoorders die het woord wensen te voeren, beperken.

Deel: ' Commissievergaderingen in Deventer '
Lees ook