Gemeente Hoogeveen

Commissies houden vergaderingen

De commissie Financiën, Personeel en Organisatie vergadert maandag 1 oktober in commissiekamer I van het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. De agenda vermeldt onder meer:

* Voorlichting over de meerjarenbegroting 2002 - 2005
De commissie Algemene, Bestuurlijke, Economische Zaken en Informatisering houdt woensdag, 3 oktobereen vergadering in commissiekamer I van het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:
* Toetreding Platform middelgrote gemeenten
* Ontwikkelingen glasmuseum

* Werving commandant brandweer

* Principekeuze computerfaciliteiten raadsleden
* Meerjarenbegroting 2002-2005

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissievergaderingen in gemeente Hoogeveen '
Lees ook