Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

27-04-1999

Besturen met Open Vizier

Burgemeester en wethouders van Delfzijl stellen de gemeenteraad voor de communicatienota 1999 Open Vizier vast te stellen. Kern van de nota is dat de gemeente samen met de inwoners het openbaar bestuur vorm wil geven. De gemeente wil de inwoners zo vroeg mogelijk bij het maken van plannen betrekken. Zij wil plannen maken in wisselwerking. Daarnaast speelt het woord helderheid een belangrijke rol in de nota. Wat de gemeente doet moet goed controleerbaar zijn, wat de gemeente zegt en schrijft moet duidelijk zijn.

Eerste versie

In augustus 1998 gaf de commissie Algemene Bestuurszaken haar mening over de eerste versie van Open Vizier. Die nota was zo opgesteld, dat de raad aan kon geven welke nieuwe communicatieproducten zij wilde laten ontwikkelen. Burgemeester en wethouders wilden op die manier ook in de richting van de raad de wisselwerking bevorderen. De commissie gaf aan dat zij behoefte had aan een klassiekere communicatienota. Vervolgens zijn er met alle fractievoorzitters individueel gesprekken gevoerd over hun wensen ten aanzien van Open Vizier. De suggesties zijn verwerkt in de nieuwe nota, evenals de suggesties van de managementteams van de sectoren.

Communicatiescholing

De sectie communicatie treedt voor de gemeente op als intern adviesbureau en kwaliteitsbewaker op het gebied van communicatie. Het is een compacte sectie, omdat burgemeester en wethouders van mening zijn dat alle medewerkers en bestuurders communicatieve kwaliteiten en vakkennis moeten bezitten. Om deze kwaliteiten en talenten te ontplooien of op niveau te houden is het nodig dat er op het gebied van communicatie systematisch wordt geschoold. Opdracht voor het maken van het scholingsplan zullen burgemeester en wethouders binnenkort geven.

In de commissie Algemene Bestuurszaken van dinsdag 18-05-1999 zal Open Vizier aan de orde worden gesteld.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt M. Edzes, telefoon 0596-639319.

Deel: ' Communicatienota Delfzijl Besturen met Open Vizier '
Lees ook