expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MINSZW: Compensatie ex-banenpoolers in WIW

Nr. 99/134
16 juli 1999

EX-BANENPOOLERS IN WIW TIJDELIJK COMPENSATIE VOOR DALING

HUURSUBSIDIE

Voor een aantal ex-banenpoolers die momenteel vallen onder de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) worden overgangsmaatregelen getroffen om de gevolgen van de daling van de huursubsidie op hun netto-besteedbaar inkomen tijdelijk op te vangen.

Dit blijkt uit een brief die minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. De brief is een reactie op een door de Tweede Kamer aangenomen motie. In deze motie wordt het kabinet gevraagd tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze ex-banenpoolers minder te besteden hebben.

Voor een aantal banenpoolers gold tot eind 1997 de zogeheten Wet Vermeend-Moor. Deze wet had tot doel werkgevers via lastenverlichting te stimuleren langdurig werkzoekenden in dienst te nemen. Door de vormgeving van deze wet was het belastbaar inkomen van deze banenpoolers lager.

Op 1 januari 1998 werd de Wet inschakeling werkzoekenden van kracht. Banenpoolers vielen vanaf dat moment onder deze wet. Tegelijkertijd werd de Wet Vermeend-Moor afgeschaft waardoor het belastbaar inkomen van de inmiddels ex-banenpoolers omhoog ging.

Omdat bij de bepaling van de hoogte van de huursubsidie het belastbaar inkomen uitgangspunt is, zijn deze banenpoolers afgelopen weken geconfronteerd met een daling van hun huursubsidie. In juni zijn de nieuwe beschikkingen voor de huursubsidie verzonden gebaseerd op het belastbaar inkomen van het vorig jaar.

De gevolgen van de daling van de huursubsidie op het netto besteedbaar inkomen van deze ex-banenpoolers worden tijdelijk opgevangen. In het eerste jaar is de compensatie volledig, in het tweede jaar wordt tweederde gecompenseerd en in het derde jaar éénderde. Hierdoor ontstaat op 1 juli 2002 voor hen dezelfde aanspraak op huursubsidie als voor andere mensen met een vergelijkbaar netto-inkomen in vergelijkbare omstandigheden. Deze compensatieregeling is tijdelijk omdat langer continueren van een relatief hoge aanspraak op huursubsidie van de ex-banenpoolers in de WIW ten opzichte van andere werknemers in Nederland met een vergelijkbare inkomenspositie volgens de bewindslieden niet alleen onrechtvaardig zou zijn, maar ook de beoogde uitstroom uit WIW-dienstbetrekkingen naar reguliere arbeid kan belemmeren.

De komende tijd wordt de regeling zo vorm gegeven dat de achteruitgang zo snel mogelijk ongedaan wordt gemaakt. De met de uitvoering van de WIW belaste gemeenten zullen hier binnenkort nader over worden geïnformeerd.

16 jul 99 18:25

Deel: ' Compensatie ex-banenpoolers in WIW '
Lees ook