Ministerie van Financien

Titel: Compensatie non-profitinstellingen voor verhoging van de regulerende energiebelasting (REB)

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 AE DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

AFP 1999-02161 M

28 oktober 1999

Onderwerp

aangehouden motie Marijnssen c.s. inzake compensatie non-profitinstellingen voor verhoging van de regulerende energiebelasting (REB) (Kamerstukken II, vergaderjaar 1999-2000, 26 800 IXB, nr 10)

Mede namens de Minister van Financiën bericht ik u dat onze toezegging ter zake tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen d.d. 6 oktober jl. als volgt vorm zal krijgen.

In overleg met de collega van het ministerie van VWS en de sportsector is ervoor gekozen een bedrag van 30 mln structureel aan de VWS-begroting toe te voegen (nieuw artikelonderdeel bij art. 24.07, vermindering REB). Op basis van een nog op te stellen regeling zal met behulp van deze middelen aan de sportsectoren waar de REB wordt betaald, compensatie worden geboden. Bij de nadere uitwerking van deze regeling zal de georganiseerde sport worden betrokken.

De Staatssecretaris van Financiën,

(W.A.F.G. Vermeend)

Deel: ' Compensatie non-profitinstellingen voor verhoging REB '
Lees ook