Gemeente Smallingerland

CONCEPT BEGROTING 2002

Inleiding
De begroting 2002 is de laatste van deze raadsperiode. Een goed moment dus om te kijken wat er van onze plannen tot nu toe terecht is gekomen en waar we extra geld moeten inzetten.

Onze begroting voor 2002 is de eerste die helemaal in euro's is opgesteld. In dit artikel noemen we alle bedragen voor de laatste keer in guldens.

Het meeste ligt al vast

Eén van de dingen die een gemeente verplicht is te doen is het afgeven van paspoorten.

Het grootste gedeelte van onze begroting ligt vooraf vast. Het gaat namelijk om dingen die de gemeente verplicht is te doen. Het afgeven van paspoorten, het onderhouden van wegen, het verstrekken van uitkeringen, het subsidiëren van de Lawei en veel meer van dat soort dingen gaan gewoon ieder jaar door en kosten dus ieder jaar geld.

In de volgende tabel staat in grote lijnen waaraan we jaarlijks ons geld uitgeven. Onze plannen voor de komende jaren zijn hier al in verwerkt.

We gaan ervan uit dat lonen en prijzen volgend jaar met 3,45% stijgen. Hierdoor zijn we voor al die lopende zaken ± 2 miljoen gulden extra kwijt.

Deze extra kosten verdienen we terug door extra inkomsten van het Rijk en hogere gemeentelijke belastingen en leges. Hier gaan we verderop uitgebreider op in.

In de volgende tabel kunt u zien waar onze inkomsten vandaan komen.

Nieuw beleid
In de begroting wordt ook aangegeven welke nieuwe plannen er zijn en hoeveel geld daaraan mag worden besteed. We proberen in grote lijnen de belangrijkste onderwerpen eruit te halen.

Onderwijs

In de komende 6 à 7 jaar wordt ca. fl. 55 miljoen in schoolgebouwen geïnvesteerd. De komende jaren worden veel scholen verbouwd en uitgebreid. In de Drait en in de Wyken willen we Brede Scholen bouwen. Dit zijn scholen, waarin bijvoorbeeld ook kinderopvang of een wijkcentrum zijn gevestigd. In zes à zeven jaar investeren we ± 55 miljoen gulden in schoolgebouwen

Woningbouw
In onze gemeente worden ieder jaar ongeveer 300 nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast besteden we steeds meer aandacht en geld aan het mooier en beter maken van bestaande wijken. In totaal trekken we hier als gemeente de komende vijf jaar 15 miljoen gulden voor uit.

Drachtstervaartproject

De werkzaamheden voor het Drachtstervaartproject zijn begonnen.

Onze rol in de plannen rond de Drachtstervaart is beperkt. Toch zullen we over een paar jaar alle nieuwe wegen, groen, riolen e.d. moeten onderhouden. Dit kost dan ongeveer 1 miljoen gulden per jaar.

Automatisering en verbouw gemeentehuis
We trekken geld uit om het gemeentehuis grondig te verbouwen en om nieuwe computer-programma's aan te schaffen. Vanaf 2005 geven we hier
1 miljoen gulden meer aan uit dan nu. Dit is veel geld, maar niets doen zou over een paar jaar nog veel duurder zijn.

Gehandicapten
Mensen met een handicap kunnen aanspraak maken op de WVG. Als ze aan de voorwaarden voldoen, kunnen ze in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een rolstoel of een woningaanpassing. We vinden deze voorziening erg belangrijk en stellen daarom per jaar 200 duizend gulden extra beschikbaar.

Recreatie en leefbaarheid

In fietspaden investeert Smallingerland de komende tijd fl. 4,5 miljoen. Om Smallingerland nog aantrekkelijker te maken, investeren we bijvoorbeeld in fietspaden (± 4,5 miljoen), het baggeren van de Oudegaastervaart (1,5 miljoen) en de renovatie van het Thalenpark (2,5 miljoen).

Sport

Jaarlijks gaat er meer subsidie naar breedtesport. Ook de accommodaties vragen de nodige investeringen.

We breiden jaarlijks onze subsidie uit voor de breedtesportimpuls. Daarnaast steken we de komende jaren ruim 3 miljoen gulden in de verbetering van accommodaties zoals de ijsbaan Fennepark.

Milieu
Voor de uitvoering van verschillende milieumaatregelen in de komende jaren hebben we ruim een half miljoen gulden gereserveerd.

Gevolgen voor de inwoners van Smallingerland

In 2002 gaan de belastingen en andere tarieven van onze gemeente met 3,45% omhoog, net als de lonen en prijzen. Een gemiddeld gezin betaalt dan ± 1.275 aan gemeentebelastingen per jaar. Hiermee zit Smallingerland landelijk gezien in de middenmoot.

Meer informatie
De begroting of delen daarvan zijn per email op te vragen. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Het email-adres is
gemeente@smallingerland.nl. Met uw vragen kunt u daar ook terecht.

Deel: ' Concept begroting 2002 gemeente Smallingerland '


Lees ook