Gemeente Breda

31-8-2001

Concept-beleidsplan Wvg 2002
Afdeling : Vakdirectie Sociale Zaken
Status: Openbaar

De gemeente handhaaft ook volgend jaar het voorzieningenniveau van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg). Dit staat in het beleidsplan Wvg voor 2002.

Nieuw Wvg-beleid
In de gemeentelijke stadsvisie staat dat meer mensen deel moeten kunnen nemen aan het maatschappelijk leven, dat er een lagere drempel moet komen voor voorzieningen en er meer veiligheid en minder overlast moet komen. De gemeente hecht dus een groot belang aan het bieden van een optimaal leefklimaat, óók voor gehandicapten en ouderen. In de voorgaande jaren is er veel extra geld geïnvesteerd in de Wvg zodat de gemeente dezelfde dienstverlening kan blijven aanbieden. De komende tijd wordt vooral actief ingespeeld op ontwikkelingen en wordt een reserve opgebouwd zodat de Wvg ook de komende jaren bekostigd kan worden.

Ontwikkeling deeltaxivervoer
Sinds dit jaar maakt het collectieve vervoer met de deeltaxi onderdeel uit van het totale openbaar vervoerssysteem. Niet alleen senioren en gehandicapten kunnen hier deel van uitmaken, maar ook het overige publiek. Tegelijkertijd is de dienstverlening op een aantal punten verbeterd. De oprichting van nieuwe klantenpanels en het houden van een jaarlijks tevredenheidsonderzoek moeten ook leiden tot een nog beter systeem. Het aantal deeltaxireizigers met een Wvg-indicatie stijgt nog steeds. Doordat de gemeente de centrale regierol blijft houden, kan ook op lange termijn worden voorzien in een goede bediening van de senioren en Wvg-klanten.

Woningaanpassingen
Door de vergrijzing komt er steeds meer vraag naar allerlei woonaanpassingen en voorzieningen die zijn afgestemd op het gebruik door personen met fysieke beperkingen. De gemeente stimuleert dit mede via het project Geschikt wonen voor iedereen. De woningbouw richt zich ook meer en meer op de groeiende groep ouderen en gehandicapten. De gemeente en woningbouwverenigingen voeren daarom overleg over het meer toegankelijk en bezoekbaar maken van bestaande of nieuwe woningen (levensloopbestending bouwen en onderhoud). Op deze wijze kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen.
Hogere Wvg-verstrekking
In het beleidsplan is opgenomen dat volgend jaar eenmalig de normbedragen voor forfaits (voor mensen die niet met de deeltaxi kunnen reizen), sportrolstoelen en verhuis- en inrichtingskosten verhoogd worden met 5%. Daarmee is een bedrag gemoeid van 55.700,-- ( 25.275). Ook gaat de gemeente onderzoeken hoe zij mensen die een elektrische sportrolstoel nodig hebben, beter kan helpen omdat de aanschaf van zon rolstoel behoorlijk kostbaar is.

Integrale indicering
Op dit moment adviseert het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) de gemeente al bij het toekennen van duurdere woningaanpassingen. Het is de bedoeling dat dit regionale onafhankelijke orgaan in de toekomst alle advisering rondom de Wvg gaat verzorgen. Dit is een traject waarin de gemeente met 7 andere gemeenten samenwerkt en dat naar verwachting in 2003 leidt tot een integrale indicatiestelling van de Wvg en andere voorzieningen. Voordeel van dit systeem is namelijk dat een klant voor allerlei soorten zorgvoorzieningen nog maar bij een instantie hoeft aan te kloppen voor de indicatie.

Toekomst
Een landelijk onderzoek heeft aangetoond dat er grote afstemmingsproblemen zijn rondom de Wvg en de AWBZ zorg, vervoer en wonen. Om dit op te lossen, wordt nu landelijk gekeken of er naast een zorgwet ook een dienstenwet kan komen. Daarbij is de Wvg een kapstok waaraan de dienstenwet wordt opgehangen. Deze dienstenwet kan gaan voorzien in alle Wvg-voorzieningen plus een aantal voorzieningen die onder andere regelingen vallen. Zo zou de gemeente de regie krijgen voor de dienstverlening aan mensen met een lichamelijke handicap of gebrek. De gemeente Breda wacht landelijke ontwikkelingen rondom deze dienstenwet af.

Financiën
Voor 2002 is voor de uitvoering van de Wvg een bedrag van ruim 23 miljoen gulden ( 10.43 miljoen) nodig. Op de korte termijn is er weliswaar geen probleem om de uitvoering van de Wvg te kunnen blijven betalen, maar op de langere termijn wel. Daarom is het nodig nu reserves op te bouwen zodat de Wvg ook de komende jaren betaalbaar blijft.

Te downloaden :
Beleidsplan_WVG_2002.pdf

Deel: ' Concept-beleidsplan Wet voorzieningen gehandicapten Breda '
Lees ook