Gemeente Delfzijl


COLLEGEPROGRAMMA 1999-2002

Inleiding

Het collegeprogramma 1998-2002 heeft als basis gediend voor dit programma. De opzet is gelijk gebleven maar er is een aantal punten toegevoegd of weggelaten.

In paragraaf 2 wordt ingegaan op de veranderende omgeving van de gemeente. Het college wenst een goed functionerende gemeente die er is ten behoeve van de burgers. Het beleid is er op gericht het woon- en leefklimaat in onze gemeente te verbeteren.

In de paragrafen 3 t/m 6 zijn binnen de taakvelden "lokale economie", "welzijn", "sociale zaken" en "woon- en leefomgeving" een aantal kernpunten nader uitgewerkt.

Omdat beleid nu eenmaal middelen en dus geld vraagt, worden in paragraaf 7 de financiële kaders aangegeven. Het college streeft naar een verantwoord financieel beheer waarbij voor alle wensen en plannen ook de financiële dekking moet worden aangegeven.

Het college heeft qua raadszetels een smalle politieke basis nu de PvdA ervoor gekozen heeft om niet aan een college deel te nemen. Gelet op de constructieve manier waarop CDA, GPV/RPF, GroenLinks, SP en VVD hebben samengewerkt bij de opstelling van het collegeprogramma, hebben deze partijen de verwachting dat het nieuwe college op een goede manier kan samenwerken.

Hoewel het GPV/RPF en de SP geen collegepartijen zijn, zullen deze partijen het nieuwe college constructief benaderen en steunen respectievelijk gedogen.

Het college heeft het voornemen om op een collegiale manier samen te werken waarbij de bereidheid bestaat om in redelijkheid compromissen te sluiten.

Gemeente in een veranderende omgeving

Gemeenten hebben te maken met een zowel in technologisch als maatschappelijk opzicht sterk veranderende omgeving.

Voor de Gemeente Delfzijl gelden specifiek in dit verband de terugloop van het aantal inwoners – en de daarmee gepaard gaande leegstand – en de aankleding van het centrum van de kern Delfzijl.

Het is daarom van cruciaal belang dat de Gemeente Delfzijl meer nog dan tot nu toe een gemeente wordt waar het goed leven, werken en recreëren is in een veilige omgeving. Dit uitgangspunt vormt de hoofddoelstelling van het beleid voor de komende raadsperiode.

Ten behoeve van deze doelstelling wordt aan vier grote projecten gewerkt die veel energie en middelen zullen kosten, namelijk:

de vernieuwing van het centrum van de kern Delfzijl

het project "Kiezen en Delen"

wegwerken achterstallig onderhoud wegen, bruggen en trottoirs

toeristische ontwikkeling, waaronder de invulling van de "havenboulevard".

Het college wil met kracht deze plannen op een zorgvuldige wijze uitvoeren en waar mogelijk versnellen.

Om van Delfzijl een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelcentrum te maken is het van belang dat de positieve en sterke kanten van onze gemeente meer in beeld komen.

De gemeente wil zich daartoe onder andere onderscheiden in de contacten met haar burgers, bedrijven en derden. In deze contacten dienen de bestuurders en ambtenaren klantvriendelijk, efficiënt, effectief en betrouwbaar (integer) te opereren.

Voor een goed functionerende gemeente is het van belang dat de gemeentelijke organisatie flexibel kan inspelen op veranderingen die zich voltrekken binnen en buiten de gemeente.

Onderzocht zal worden in hoeverre de kwaliteit en kwantiteit van de gemeentelijke organisatie toereikend is om op deze veranderingen te kunnen inspelen.

De informatieoverdracht aan de burgers zal meer aandacht moeten krijgen.

Moderne toepassingsmogelijkheden als gevolg van de voortschrijdende automatisering en informatisering zullen daarin zeker betrokken worden.

Het uitgangspunt om burgers in interactieve zin meer te betrekken bij het beleid en het bestuur is de komende jaren ook een speerpunt.

Tijdens deze collegeperiode zal het beleid ten aanzien van internationale contacten worden geformuleerd.

3 Lokale economie

3.1. De gemeente stimuleert de werkgelegenheid. Met het bedrijfsleven, provincie en/of gemeenten uit de regio zullen initiatieven worden ontwikkeld ter versterking en verbreding van de sociaal-economische infrastructuur.

De relatie tussen de gemeente en het regionaal (georganiseerd) bedrijfsleven zal worden versterkt.

3.2 Het stimuleren en acquireren van het midden- en kleinbedrijf zal meer aandacht krijgen. Er komt een onderzoek naar het ontwikkelen van een terrein voor kleinschalige bedrijven. Om als gemeente te kunnen inspelen op vernieuwings- en uitbreidingsinitiatieven kan een beroep worden gedaan op het fonds Economische Betrekkingen. Hiertoe moeten goede criteria worden opgesteld en gehandhaafd.

3.3 De zorg voor een gunstig vestigingsklimaat zal onder andere vorm worden gegeven door vestigingskandidaten – eventueel in teamverband met provincie, de Groninger Zeehavens en anderen – optimaal te begeleiden bij de aanvraag van noodzakelijke vergunningen en/of subsidie-trajecten.

3.4 De gemeente blijft een prominente rol spelen bij het bevorderen van gerichte werkgelegenheids- en werkervaringsprojecten.

3.5 De planologische invulling van de "havenboulevard" geldt als één van de speerpunten voor de komende jaren, om het gebied aantrekkelijk te maken voor burgers en toeristen.

3.6 Het college streeft ernaar om het aantal koopzondagen niet uit te breiden.

4. Welzijn

4.1 Een goede ruimtelijke spreiding van het basisonderwijs in de gemeente is in verband met de leefbaarheid noodzakelijk, met name in de kleinere kernen.

4.2 Nu de bevolking van Delfzijl vergrijst dienen voorzieningen voor ouderen meer aandacht te krijgen.

4.3 Bij het te voeren beleid op diverse terreinen zal rekening worden gehouden met de grote verscheidenheid aan culturen in onze gemeente.

4.4 Actieve sportbeoefening stimuleert in hoge mate het lichamelijk en geestelijk welzijn. Daartoe zal de drempel naar sportaccommodaties en voorzieningen laag moeten worden gehouden.

4.5 De bestaande sportvoorzieningen dienen zo effectief mogelijk te worden gebruikt.

5. Sociale zaken

5.1 De gemeentelijke overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor die mensen die hulp of voorzieningen nodig hebben.

5.2 De gemeente zorgt ervoor dat mensen die recht hebben op een uitkering of een voorziening, tijdig ontvangen wat hen toekomt.

5.3 De hulp en de voorzieningen dienen uitsluitend bij die mensen terecht te komen die daar recht op hebben.

5.4 De voorlichting aan burgers over hulp en voorzieningen wordt verder verbeterd.

5.5 Uitgangspunt voor het kwijtscheldingsbeleid is om de norm per 1 januari 2000 te verhogen naar 100%.

6. Woon- en leefomgeving

6.1 Het college is ten aanzien van het plan Kiezen en Delen van mening dat projectgewijs gewerkt dient te worden. Het college houdt vast aan de planning fase 1 en fase 2 van het plan Kiezen en Delen. Afhankelijk van de uitkomst en informatie van de monitoring kunnen er gewijzigde inzichten komen en kunnen zowel de plannen als de planning worden aangepast. Intentie is wel om de vaart in het plan te houden.

6.2 Het college zorgt voor het opstellen van een veiligheidsplan zoals het de raad heeft toegezegd bij de behandeling van de begroting 1999. Daarbij wordt onder meer aandacht gegeven aan de volgende zaken: visie, doelstellingen, knelpunten en prioriteiten.

6.3 De burgers dragen medeverantwoordelijkheid voor het veilig maken en houden van onze gemeente. Prioriteit krijgt samenwerking met bewoners en andere maatschappelijke organisaties in de wijken waar de veiligheidsrisico’s het grootst zijn.

6.4 Het leefklimaat aan en rond de Oude Schans moet worden verbeterd.

6.5 Er zal onderzocht worden of het instellen van een algemeen geldende en vaste sluitingstijd voor horecagelegenheden wenselijk is.

6.6 De mogelijkheden van het openbaar vervoer dienen zo effectief mogelijk gebruikt te worden. Het college zal onderzoeken of en in hoeverre het vervoer in en rond de gemeente gereorganiseerd of geoptimaliseerd kan worden.

7. Financiën

7.1 Er wordt jaarlijks een sluitende begroting gepresenteerd inclusief het meerjarenperspectief.

7.2 De jaarlijkse begroting en de voorjaarsnota dienen realistisch te zijn.

7.3 De begroting wordt jaarlijks voor 15 november vastgesteld.

7.4 De jaarrekening wordt uiterlijk 1 juli van het jaar daarop ter controle aangeboden en in september vastgesteld.

7.5 De Voorjaarsnota wordt elk jaar uiterlijk in mei door de gemeenteraad vastgesteld.

7.6 De gemeenteraad wordt tijdig en periodiek geïnformeerd over de gemeentelijke financiën door middel van budgetrapportages die binnen twee maanden na afloop van een "budgetperiode" worden gepresenteerd.

7.7 De O.Z.B. en de hondenbelasting worden per jaar in beginsel met niet meer dan 3% verhoogd.

7.8 De afvalstoffenheffing dient in principe kostendekkend zijn.

7.9 Gelden die we krijgen via de algemene middelen voor de posten WVG, bijzondere bijstand en extra middelen voor de armoedebestrijding worden uitsluitend bestemd voor zaken waarvoor ze bedoeld zijn en vallen derhalve buiten bezuinigingen.

7.10 Het college komt met een beleidsplan met betrekking tot aanbestedingen.Deel: ' Concept collegeprogramma 1999-2002 gemeente Delfzijl '
Lees ook