Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-023
DATUM: 12-2-99

Conceptvoorstellen Sport en Emancipatie

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft de conceptbeleidsregels omtrent subsidieaanvragen op het gebied van Sport, Welzijn en Emancipatie goedgekeurd. Het doel van deze regels is duidelijkheid te verschaffen over de criteria die de provincie Flevoland toepast om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie. In de vergadering van 29 april 1999 van de Provinciale Staten wordt de definitieve goedkeuring gegeven. De beleidsregels treden vanaf het jaar 2000 in werking. Naar aanleiding van de derde tranche van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn de nieuwe beleidsregels opgesteld. De conceptbeleidsregels behandelen de subsidieaanvragen van organisaties op het terrein van welzijn en emanicipatie. Ook behandelen deze regels de aanvragen op het terrein van lichamelijke vorming en sport ten aanzien van sportmanifestaties en sportaccommodaties. De conceptvoorstellen worden gezonden aan belanghebbende instellingen die al een provinciale subsidie ontvangen. De beleidsregels liggen vanaf 15 februari tot en met 14 maart aanstaande ter inzage in het provinciehuis te Lelystad en in de zes gemeentehuizen. In die periode kan er schriftelijk worden gereageerd bij het College van Gedeputeerde Staten, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad.

Deel: ' Concept subsidieaanvragen sport en emancipatie Flevoland '
Lees ook