Provincie Groningen


Groningen, 18 mei 1999 Persbericht nr. 114

Concept Uitgangspuntennotitie Ouderenbeleid vastgesteld

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten, op verzoek van de provinciale stuurgroep Ouderenbeleid, de conceptversie van de Uitgangspuntennotitie Ouderenbeleid vastgesteld. Deze notitie moet richting geven aan de nieuwe regiovisie Ouderenbeleid 2001 - 2005 die de stuurgroep ontwikkelt in de komende 1,5 jaar.

Een aantal belangrijke punten uit de notitie:
De stuurgroep is van mening dat ouderenbeleid meer is dan zorgbeleid. Immers de meeste ouderen wonen en leven zelfstandig. Ongeveer 7,5 % van de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar verblijft in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Afstemming en samenwerking op het terrein van wonen, welzijn en zorg kan er voor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven in hun eigen leefomgeving.

In de periode 2000-2015 zal het aantal ouderen in de provincie sterk toenemen. Het aantal 55 plussers neemt toe met ongeveer 37.000; het aantal 65 plussers met 18.000, en het aantal 75 plussers met ongeveer 3500. Vooral de stijging van het aantal 75 plussers zal kunnen leiden tot een toenemende zorgvraag. De stuurgroep is van mening dat intensieve samenwerking tussen de thuiszorg, de verzorgingshuizen en verpleeghuizen onvermijdelijk zal zijn om de verwachte toename van de zorg op te kunnen vangen.

De stuurgroep verwacht ook dat een deel van de toekomstige ouderen kritischer en welvarender zal zijn en daarom andere eisen zal stellen aan huisvesting, welzijnsvoorzieningen en zorgmogelijkheden.

Uit de notitie blijkt verder dat ouderen grote waarde hechten aan zelfbeschikking, veiligheid in en om de woning en voldoende voorzieningen in de buurt, en moeite hebben met te veel loketten en bureaucratie.

Op gemeentelijk niveau kan het ouderenbeleid verbeterd worden door bijvoorbeeld seniorenvoorlichters aan te stellen of een ouderenadviseur. Daarnaast kan de gemeente er voor zorgen dat de behoefte aan geschikte woningen voor ouderen regelmatig in kaart wordt gebracht. Uit onderzoek blijkt dat er een toenemend tekort is aan geschikte woningen voor ouderen.

Wat het zorgaanbod betreft is de stuurgroep van mening dat de vraag van ouderen centraal moet staan bij het vaststellen van de noodzakelijk zorg. In ieder geval moet voorkomen worden dat ouderen tussen wal en schip vallen. Het ontwikkelen van bijvoorbeeld zorgketens, goede doorverwijzingen of een vangnetconstructie kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Er is in voorgaande jaren gewerkt met 8 regio's in de provincie Groningen om de vraag naar en het aanbod van voorzieningen goed in beeld te kunnen brengen. De stuurgroep is van mening dat deze regionale benadering moet worden voortgezet. Maar er wordt ook rekening mee gehouden dat het aantal regio's in de komende jaren kleiner zal worden, vanuit de behoefte aan samenwerking en doelmatigheid.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurscontacten, Joske Kluvers tel. 050 - 316 41 39. Via dit telefoonnummer kunt u tevens het concept van de Uitgangspuntennotitie Ouderenzorg opvragen.

Deel: ' Concept Uitgangspuntennotitie Ouderenbeleid Groningen '
Lees ook