Dienstenbond CNV

Concept voorstellenbrief Maetis arbo-CAO: meer dan geld alleen 10-03-2003

Op 19 maart as. beginnen de echte onderhandelingen over de Maetis-CAO 2003. De CNV Dienstenbond wil haar leden in de gelegenheid stellen de inzet voor de onderhandelingen te bepalen. Wij vragen u te reageren op de concept-voorstellen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Op één punt bestaat er in ieder geval overeenstemming tussen de werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de overheid: de economische vooruitzichten zijn slecht. In overeenstemming met het Centraal Akkoord tussen werkgevers, bonden en de overheid geeft de CNV Dienstenbond gehoor aan het dringend beroep op de CAO-partijen om de loonkostenstijging en het inflatiepercentage niet te laten overstijgen. Wij gaan ervan uit dat Maetis arbo zich hieraan conformeert. Mede gelet op de economische situatie zullen wij een beperkt aantal voorstellen doen. Wel willen wij daarbij aanhaken op ons centraal thema voor de arbeidsvoorwaarden in 2003: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat betekent wat ons betreft op een verantwoorde wijze omgaan met mensen en met de omgeving. Dat houdt in goed sociaal beleid dat rekening houdt met de diversiteit van werknemersbehoeften als gevolg van de levensfase waarin medewerkers verkeren. Echter wij moeten constateren dat niet alle werkgevers begrijpen dat bij maatschappelijk verantwoord ondernemen ook hoort dat je een goede werkgever voor je medewerkers bent, ook als het niet goed gaat in het bedrijf.

Nog even dit voordat u verder gaat:
Over het jaar 2002 konden wij geen CAO-afspraken maken met Maetis arbo. Het eindbod van uw werkgever, te weten een strukturele loonsverhoging van 1,75% per 1 januari 2002 en een incidentele en winstafhankelijke loonsverhoging van 0,5%, is toentertijd door u unaniem afgewezen. Vervolgens heeft uw werkgever eenzijdig besloten u geen loonsverhoging meer te willen toekennen. De CNV Dienstenbond heeft keer op keer getracht haar leden en alle Maetis-werknemers te motiveren om hiertegen in opstand te komen, hetgeen helaas niet gelukt is. Wij hebben toen deze strijd moeten opgeven onder dwang van het weinig (getoonde) draagvlak bij onze leden c.q. werknemers. Dit willen wij niet herhalen.

Samen sterker
Zoals wij eerder aan hebben gegeven, voorzien wij geen makkelijke CAO-onderhandelingen voor het jaar 2003. Wij vinden dit dan ook een aanleiding om nogmaals een noodsignaal af te geven en in deze moeilijke tijden de gezamenlijke krachten te mobiliseren. Hiervoor is uw bijdrage onmisbaar. Wij hebben elkaar erg nodig in dit traject. Immers: hoe meer draagvlak, hoe sterker wij staan en hoe meer wij voor elkaar krijgen aan de onderhandelingstafel. Dat betekent echter niet dat alles vanzelf gaat, dat het vanzelfsprekend is dat de vakorganisaties het wel regelen. Het is van groot belang dat u zich medeverantwoordelijk voelt bij onze activiteiten, dat u betrokken blijft, inbreng levert, meehelpt om uw vakorganisatie sterk te houden. Ook uw niet-georganiseerde collegas hebben belang bij de afspraken die wij maken. Ze hebben ook geen rechtstreekse invloed, evenmin kunnen ze terugvallen op hulp van vakbondsbestuurders en juristen. Spreek die collegas aan, wijs hen op het nut en de voordelen van het lidmaatschap. Méér leden betekent meer invloed, in uw aller belang. Oók bij Maetis arbo. Geef deze informatie door aan uw nog ongeorganiseerde collega en laat haar/hem lid worden van de CNV Dienstenbond.
lid worden

Lees hieronder de concept-voorstellen:

Concept-voorstellen Maetis arbo-CAO
Wij stellen u het volgende voor:

Looptijd
Wij gaan uit van een looptijd van één jaar, dus de CAO loopt van 1-1-2003 tot 1-1-2004.

Werkingssfeer CAO
Wij zijn van mening, dat er gelijke beloning moet zijn voor gelijk werk, ongeacht de aard van het dienstverband. Bovendien stellen wij ons nadrukkelijk op het standpunt, dat de leidinggevenden van het 1e en 2e echelon tevens onder de CAO moeten vallen.

Arbeidsvoorwaarden-keuzesysteem
Wij stellen voor de individuele medewerker in ruime mate de mogelijkheid te geven om zijn arbeidsvoorwaarden op zijn persoonlijke omstandigheden af te laten stemmen. Deze mogelijkheid dient ingevuld te worden door middel van een uitgebreid
arbeidsvoorwaarden-keuzesysteem waarbij er geen sprake dient te zijn van een directe koppeling tussen bronnen en doelen.

Arbeid en Zorg
Werkgevers zijn vanuit financieel oogpunt haast gedwongen om in te spelen op de behoeften van de veranderde samenleving. Zo delen steeds meer mannen en vrouwen de zorg voor de kinderen. Bedrijven kunnen hierop inspelen door kinderopvang, flexibele werktijden en aantrekkelijke verlofregelingen aan te bieden. Hierdoor zal het makkelijker worden om gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden (en daarmee de wervings-, selectie- en opleidingskosten te beperken). Ook zullen werknemers gemotiveerder zijn, met alle voordelen voor het bedrijfsresultaat van dien. Het gaat hier onder andere om zeggenschap over arbeidstijden, verlofmogelijkheden, kinderopvangregeling en rouwverwerking. Het maken van CAO-afspraken over deze onderwerpen is niet vrijblijvend voor de manier van werken; het vergt aanpassing van de manier van werken om effectief deze afspraken uit te kunnen voeren. Effectief houdt onder meer in dat voorkomen moet worden dat de werkdruk verder stijgt om de extra verlofuren, van collegas of jezelf, te compenseren.
* Arbeidsduur- en tijden
De CNV Dienstenbond vindt dat werknemers zeggenschap moeten hebben over hun arbeidsvoorwaarden. Dit wordt sinds 1 juli 2000 ondersteund door de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA). De WAA geeft werknemers een geclausuleerd recht om hun arbeidsduur te verminderen of te vermeerderen. Individuele werknemers kunnen echter niet langer werken dan de bij CAO overeengekomen maximale arbeidsduur.


* Arbeidstijden en toeslagen
De Arbeidstijdenwet schrijft de werkgever voor om bij de vaststelling van arbeids- en rusttijden -binnen grenzen van redelijkheid- rekening te houden met de wensen van werknemers. Werknemers moeten ook inspraak hebben in (de totstandkoming van) hun roosters en kunnen niet gedwongen worden tot overwerk als daardoor het privé-leven regelmatig in de knel komt.


* Anders gelovigen
Mensen die vanwege godsdienstige redenen een niet-christelijke feestdag willen vieren dienen hiervoor ruimte te krijgen. De CNV Dienstenbond wil daarom dat werknemers een individueel recht krijgen om verlof op zon niet-christelijke feestdag te kunnen vieren, tenzij dit de bedrijfsvoering ernstig belemmert.

Wet Arbeid en Zorg

* kortdurend zorgverlof
Wij constateren dat er veel schijnverzuim optreedt en stellen daarom voor om bij het wettelijk kortdurend zorgverlof 100% van het salaris uit te betalen


* kinderopvang
Graag willen wij inzicht of het huidige budget voldoende is om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen.


* rouwverwerking
Uit onderzoek blijkt dat het cruciaal is dat een werknemer in een rouwsituatie het gevoel heeft dat hij serieus wordt genomen en dat zijn probleem bespreekbaar is. Leidinggevenden en collegas weten vaak echter niet hoe ze met een rouwend persoon om moeten gaan. Wanneer mag bijvoorbeeld weer een normale werkprestatie van de betreffende persoon worden gevraagd? Het CNV beschikt over een modelprotocol dat richtlijnen geeft voor vragen van leidinggevenden en collegas. Dit protocol kan in overleg met de ondernemingsraad worden uitgewerkt. Desgevraagd willen wij dit protocol aan u overhandigen. Graag willen wij afspraken maken teneinde het medewerkers mogelijk te maken om bij het overlijden van partner, kinderen, ouders, broers en/of zussen tijd te nemen voor rouwverwerking.

Employability
Conform de STAR-aanbevelingen Er is meer nodig en Werk maken van employabilitybeleid zet de CNV Dienstenbond zich in voor een individueel recht op scholing en employability voor iedereen in de organisatie, ongeacht leeftijd of functie.

Arbeidsongeschiktheid: preventie en reïntegratie Wij zien dat het aantal mensen dat aan de kantlijn van de arbeidsmarkt komt staan eerder toeneemt dan dat het afneemt. Door oorzaken die vaak buiten de schuld van de medewerker liggen. Daarvoor hebben sociale partners een gedeelte verantwoordelijkheid en een belangrijke zorg. In 2003 is de Wet verbetering Poortwachter ingevoerd. Wij willen met u dan ook nadere afspraken maken over reïntegratie van de zieke werknemer en doorbetaling van het loon van deze zieke werknemer.

Vakbondswerk en medezeggenschap


* Verlof
Het is van belang dat vakbondskaderleden alsmede OR-leden over voldoende betaalde tijd kunnen beschikken om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wij willen afspreken dat kaderleden 6 verlofdagen per jaar krijgen voor vakbondswerk. Deze kunnen worden bestemd voor o.a. het volgen van cursussen c.q. trainingen ter verrijking van kennis en kwaliteit. Maetis arbo heeft hier ook baat bij. Tevens verzoeken wij Maetis arbo in overleg te trede met de OR om afspraken te maken over het verlof en de nodige extra faciliteiten.

Loon


* Loonsverhoging
Wij willen per 1 januari 2003 2,5% loonsverhoging afspreken, conform hetgeen gesteld is in het Centraal Akkoord.


* Beloningssysteem
Wij willen op dit moment geen afspraken maken over een nieuw beloningssysteem, dan wel nieuw resultaat-afhankelijke beloningscomponenten, zolang de organisatie nog niet stabiel is en er ook geen functieprofielen met bijbehorend functionerings/beoordelingssysteem is dat goed functioneert.

Premiespaarregeling
Wij willen afspreken dat het vrijgekomen geld dat door de opheffing van het fiscale voordeel van premiesparen vrijkomt ten goede komt aan de werknemers.

Sociaal Plan
Bij reorganisaties, uitbestedingen en verplaatsingen zullen vakorganisaties zoals gebruikelijk door Maetis arbo gelijktijdig en op gelijke wijze als de ondernemingsraad worden geïnformeerd. Indien de ontwikkelingen binnen Maetis leiden tot wijzigingen van de werkgelegenheid voor de werknemers (of anders gezegd: personele gevolgen zullen hebben), dan zal Maetis arbo in overleg met de vakbonden, tot concrete aanvullende afspraken komen over de opvang van de gevolgen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wij willen een bepaling in de CAO opnemen, waarin staat dat de werkgevers uitgaan van volwassen arbeidsverhoudingen en dat zowel werkgever als werknemer zich conform dat uitgangspunt gedragen.

Werkgeversbijdrage
Wij willen de werkgeversbijdrage vaststellen op de AWVN-norm.

Aanvullende voorstellen
Wij behouden ons het recht met aanvullende c.q. gewijzigde voorstellen te komen tijdens de onderhandelingen.

Uw mening
Wij verzoeken vóór 17 maart 2003 aan te geven wat u van deze concept-voorstellen vindt. Dat kan via het reactieformulier dat u per post heeft ontvangen. Ook kunt u reageren via de link onderaan deze pagina.

Vragen of opmerkingen?
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Ahmed Kansouh, tel: (010)2651111). Email: rotterdam@cnvdibo.nl

Deel: ' Concept voorstellenbrief Maetis arbo-CAO meer dan geld alleen '
Lees ook