Gemeente Stadskanaal

Concept Woonbeleidsplan 1998-2002

In het concept Woonbeleidsplan 1998 - 2002 is het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente voor een periode van vijf jaar vastgesteld. Inbegrepen is een jaarlijkse evaluatie en eventuele aanpassingsmogelijkheid. Het plan ligt van

3 februari tot 3 maart ter inzage in het Publieksbureau in het gemeentehuis.
In bovengenoemde periode kunnen inspraakreacties op dit beleidsplan worden ingediend.

In het beleid is veel aandacht voor de bestaande voorraad woningen (in plaats van voor de uitbreidingsnieuwbouw, zoals het in vorige plannen het geval was). Hierbij speelt ook de woonomgeving een belangrijke rol.

Het concept Woonbeleidsplan 1998 - 2002 sluit aan bij de periode waarvoor de provincie de maximale uitbreidingscapaciteit voor de gemeente Stadskanaal heeft vastgesteld. Deze uitbreidingscapaciteit bedraagt 520 woningen. Aan de hand van dit aantal is een projectenlijst opgesteld van plannen die in de periode 1998 - 2002 gerealiseerd kunnen worden. Hierbij is tevens aangegeven dat in deze periode nog voor vijf wijken/dorpen herstructureringsprojecten zullen worden opgesteld.

Met de herstructurerings- en uitbreidingsplannen wordt zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve verbetering in het woningaanbod gerealiseerd. Zodra de projectenlijst door de raad definitief is vastgesteld zal van de plannen een overzicht worden gemaakt zodat duidelijk is wat waar wordt gerealiseerd. Hierdoor zal aan (potentiële) inwoners van de gemeente duidelijk kunnen worden gemaakt dat ze ook in de toekomst voor een aantrekkelijke woning c.q. woonomgeving in de gemeente Stadskanaal terecht kunnen.

Overeenkomst opvangcentrum voor asielzoekers in Musselkanaal verlengd

De bestuursovereenkomst met het Asielzoekerscentrum (AZC) in Musselkanaal wordt voor vijf jaar verlengd. De overlegcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, het AZC, de omwonenden van het AZC, de middenstand van Musselkanaal en de politie gaat akkoord met de verlenging. Na deze periode van vijf jaar zal de overeenkomst voor onbepaalde tijd worden gecontinueerd.

Het AZC, dat sinds 1993 in de gemeente is gevestigd, krijgt een maximale capaciteit van 400 plaatsen. Momenteel heeft het centrum een capaciteit van 350 plaatsen plus 50 bufferplaatsen. De toename van 50 reguliere plaatsen betreft een aanpassing aan de heersende praktijk. De afgelopen drie jaar was er namelijk al een permanente bezetting van
400 asielzoekers, omdat de buffercapaciteit volledig werd benut.

Medegebruik Neuteboomschool door Stichting Kinderopvang Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal geeft de Stichting Kinderopvang Stadskanaal toestemming om het leegstaande klaslokaal met bijbehorende toilet- en gangruimte in de Neuteboomschool te gebruiken. Dit is nodig in verband met een uitbreiding van de activiteiten voor kinderopvang. Een en ander kan worden gerealiseerd op basis van de Regeling Medegebruik Schoolgebouwen.

De Stichting krijgt de beschikking over 1200 uren, waarvan 480 uren voor 50% extra worden belast omdat dit buiten schooltijd gelegen is. Stichting Kinderopvang Stadskanaal betaalt de gemeente een gebruiksvergoeding. Een voorwaarde in de overeenkomst tussen de gemeente en de Stichting Kinderopvang Stadskanaal is, dat als de gemeente het lokaal binnen vijf jaar weer nodig heeft voor het onderwijs, de Stichting een vergoeding krijgt van 20% van de investeringskosten over de resterende periode. Zodra de vijf jaren voorbij zijn, vervalt het recht op een vergoeding. De investering wordt dan als afgeschreven beschouwd.

De Stichting Kinderopvang Stadskanaal maakt al vanaf oktober 1998 gebruik van hun "nieuwe lokatie".

© Gemeente Stadskanaal

Deel: ' Concept Woonbeleidsplan 1998-2002 Stadskanaal ter inzage '
Lees ook