Provincie Zuid-Holland

Persbericht

06-03-2003
Ruimte voor ruimte ook in Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een conceptregeling 'ruimte-voor-ruimte' opgesteld. De nieuwe regeling draagt bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.

Het hoofddoel van de nieuwe regeling is de sloop van voormalige agrarische of niet-agrarische bedrijfsgebouwen of verspreid glas buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw. Deze bouwwerken beperken de gewenste landschappelijke kwaliteit in het landelijk gebied. In ruil voor het duurzaam slopen van de bedrijfsgebouwen, mogen de grondeigenaren op passende locaties één of meer compensatiewoningen bouwen. In de regeling staat beschreven in welke situaties en onder welke randvoorwaarden de provincie medewerking verleent aan gemeenten en regio's voor de toepassing van de regeling 'ruimte-voor-ruimte'.

Ontwikkelingen
Gedeputeerde Marcel Vissers ziet de regeling als een antwoord op de ontwikkelingen die zich voordoen in de agrarische sector: "Steeds meer agrarische bedrijfscomplexen komen leeg te staan door onder andere schaalvergroting of bedrijfsbeëindiging. Voorkomen moet worden dat het landelijk gebied verloedert door in verval rakende voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Of doordat niet in het gebied passende functies zich in de gebouwen vestigen." Daarnaast is de conceptregeling één van de instrumenten die, in het kader van ontwikkelingsplanologie, ingezet kan worden om het verspreid glas te saneren buiten de door Provinciale Staten aangewezen duurzame concentratiegebieden voor de glastuinbouw.

Ter inzage
Het ontwerp van de regeling, welke uitmondt in de gedeeltelijke herziening van de Nota planbeoordeling 2002, ligt van 3 maart tot en met 31 maart ter visie in de bibliotheek van het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1. Het ontwerp van de regeling staat ook op www.zuid-holland.nl. Als alles goed gaat, treedt de regeling naar verwachting dit najaar in werking.

Deel: ' Conceptregeling Ruimte voor ruimte ook in Zuid-Holland '
Lees ook