European Commission

Important legal notice - The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright notice

Europa The European Commission

European Flag European Commission - External Relations External Relations - HOMEPAGE External Relations - NEWS External Relations - UPDATED PAGES External Relations - Contacts / Organisation chart

The EU's Mediterranean & Middle East Policy

See also Overview See also The Euro-Mediterranean Partnership See also Gulf Region See also EC Delegations
See also What's new See also Middle East Peace Process See also Site Map See also Publications

Persconferentie van het bezoek van de Europese Troïka aan verscheidene Arabische en Moslim landen
24-28/09/01

Damascus 28.09.2001

Ik wens hier met u de eerste elementen van mijn analyse alsmede mijn eerste conclusies van de rondreis van de Europese Troïka in de Arabische en Moslim landen van deze week te delen.


1.Deze zending van de Troïka vormt een belangrijke démarche van de EU. De Unie heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen op een belangrijk moment. Zij heeft niet geaarzeld om van collectief leiderschap blijk te geven.

De zending werd heel goed onthaald door alle landen die bezocht werden.

Het betrof in de eerste plaats een politiek symbool : door deze reis heeft de EU de hand gereikt aan de Arabische en Moslim wereld. Dat werd goed begrepen door onze gesprekspartners.


2. Onze herhaalde verwerping van de minste equatie terrorisme Arabische of Moslim wereld, werd gehoord en gewaardeerd.


3. In elk van de bezochte hoofdsteden registreerden wij eenzelfde boodschap van veroordeling van de aanslagen van 11 september. Bovenop deze veroordeling, hebben wij een ongerustheid gevoeld betreffende de risicos van destabilisering die dit soort acties oproepen.


4. Ieder deelt eveneens onze analyse : terrorisme is een globaal probleem dat een globaal antwoord vereist.


5. Men dient eveneens een multidisciplinaire aanpak uit te werken die gelijktijdige acties op verschillende fronten zal vereisen.


6. De centrale rol van de Verenigde Naties in dit proces werd algemeen onderlijnd. Dat zou kunnen leiden tot de organisatie van de internationale conferentie tegen terrorisme.


7. De voedingsbodem van terrorisme zijn eveneens een voorwerp van zorg. Men zal moeten overgaan tot een ernstige analyse van de oorzaken, teneinde deze uit te roeien. Meerdere van onze partners hebben hier terzake expliciet verwezen naar het probleem van de voortdurende conflicten in het Midden-Oosten.


8. Tot slot, met uizondering van Syrië, constateerden wij dat geen enkel land expliciet het recht ontzegt aan de Verenigde Staten een riposte te ondernemen op voorwaarde dat deze gestaafd wordt door bewijzen en de burgerbevolking spaart.

Mijn eerste conclusies :

Volgende week, zullen wij de conclusies van deze zending aan het Europese Parlement voorleggen. Maar ik wens nu reeds enkele lessen te onderlijnen die ik weerhoud :

Vooreerst op Europees niveau :

a. De beslissing van de Europese Raad van afgelopen vrijdag in Brussel om ons naar de regio af te vaardigen was juist en politiek pertinent. Ik wens hierbij in herinnering te brengen dat de conclusies die wij hier kwamen voorstellen, aangenomen werden door XV landen en onderschreven werden door nog eens XIII landen.

b. Wij moeten zo snel als mogelijk werk maken van een definitie van terrorisme of eerder van hetgeen onder een terroristische actie wordt verstaan.

c. Op het gebied van financiën, moeten wij eveneens het actieplan van afgelopen vrijdag ten uitvoer brengen. Meerdere gesprekspartners hebben zich beklaagd over een gebrek aan medewerking van landen van de Unie op dit gebied. Wij moeten zo snel als mogelijk maatregelen nemen die dit soort van kritiek voorkomt.

Vervolgens, op het gebied van onze transatlantische relaties :

a. De boodschap die wij naar de Verenigde Staten zullen overmaken is deze : enkel een multilaterale aanpak kan hun veiligheid versterken, kan onze veiligheid garanderen.

b. Wij zullen hen eveneens zeggen dat rekening dient gehouden te worden met de verschillende publieke opinies. Overal bestaat de wil om te strijden tegen het terrorisme. Maar de vrees bestaat dat eventuele gedisproportioneerde acties een verlies aan steun vanwege de publieke opinie tot gevolg hebben met alle risicos voor destabilisering tot gevolg.

Tot slot, op het gebied van onze betrekkingen met de wereld :

a. Onze rondreis mag in geen geval een "one shot" operatie zijn. Wij hebben ons nu geëngageerd in een langdurig proces, in het bijzonder in deze regio. Wij hebben de vaste wil en de verantwoordelijkheid op deze weg verder te gaan en de dialoog die deze week werd opgestart, te verterken. De luisterbereidheid, de overredingskracht, de bereidheid tot discussie in wederzijds respect zijn essentiële kenmerken van de Europese diplomatie.

b. Wij zullen deze gedachtenwisselingen volgende week reeds verderzetten in het kader van de EU-Rusland top in Brussel.

Deel: ' Conclusies Europese Troïka na rondreis in moslim landen '
Lees ook