MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ:rapport arthur andersen over situatie bij GOM

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 024
Datum: 03-02-2000

RAPPORT ARTHUR ANDERSEN OVER SITUATIE BIJ GOM

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer de Rapportage toedrachtonderzoek NV Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) van Arthur Andersen (AA) toegestuurd. Aanleiding tot het entameren van dit onderzoek door de beide grootaandeelhouders in de GOM, het Ministerie van Economische Zaken en de provincie Gelderland, is geweest dat in de zomer van 1999 de nieuwe directie van de GOM de minister confronteerde met de mogelijkheid van grote tegenvallers. Een beperkt eerste onderzoek had uitgewezen dat sprake was van onregelmatigheden en mogelijk van laakbaar gedrag. De belangrijkste conclusies van de rapportage van Arthur Andersen luiden:

- Het toezicht van de Raad van Commissarissen (RvC) is ontoereikend geweest. De RvC
heeft nagelaten op essentiële punten eenduidig beleid te formuleren waardoor toezichthouden bemoeilijkt werd. Door een adequate toetsing van ter beschikking staande informatie en uit signalen van de Staat had de RvC kunnen blijken dat de directeur het vastgestelde beleid schond.

- De (vorige) directeur heeft in een aantal gevallen gehandeld in strijd met de van toepassing zijnde regels. De directeur bemoeilijkte het toezicht door niet altijd even toegankelijk en/of tijdig informatie te verstrekken. In een aantal gevallen gaat het gebrek aan verantwoording zo ver dat niet meer objectief is vast te stellen wat eigenlijk heeft plaatsgevonden. Bij gebrek aan beschikbare verifieerbare gegevens kan AA wat betreft mogelijke belangenverstrengeling geen eenduidige uitspraak doen.
- De aandeelhouders van de GOM hebben onduidelijk opgetreden. Dit is mogelijk een gevolg geweest van een gebrek aan eensluidende visie van de twee grootaandeelhouders. De staat propageerde vanaf 1995 een strakke naleving van de formele regels, terwijl de provincie regionale belangen liet prevaleren.

Minister Jorritsma concludeert in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer, mede op basis van een eerder in opdracht van de GOM opgesteld en vertrouwelijk aan de Tweede Kamer verstrekt rapport van KPMG Forensic Accountants, dat haars inziens duidelijk het beeld naar voren komt van laakbaar gedrag van de vorige directeur en voorts dat de RvC is tekortgeschoten als toezichthouder. Het verwijt van AA ten aanzien van het gebrek aan eenduidige aansturing door de aandeelhouders neemt zij ter harte. Zij wijst erop dat er weliswaar heldere afspraken zijn tussen rijk, provincie en de directie van de GOM, maar dat er gelet op de directere betrokkenheid van de provincie bij de economische ontwikkelingen in de regio enig verschil van inzicht over de door de vennootschap te nemen risico's wel verklaarbaar is.

De minister deelt de Kamer verder mee dat ze met de provincie is overeengekomen om de vennootschap te vragen alsnog een onafhankelijke beoordeling van de rol van de externe accountant te verrichten. Dat oordeel is door AA niet gegeven vanwege daartoe noodzakelijk nader onderzoek. Maar naar het oordeel van AA doet dit geen afbreuk aan de conclusies van hun onderzoek, omdat alle betrokkenen op hun eigen verantwoordelijkheden zijn beoordeeld.
De minister zal er bovendien bij de vennootschap op aandringen om te onderzoeken of langs civielrechtelijke weg mogelijkheden aanwezig zijn om de schade die tengevolge van de geconstateerde onregelmatigheden en het laakbare gedrag van de vorige directeur door de vennootschap is geleden te verhalen. Enkele bevindingen van AA acht zij daarnaast van dien aard dat zij haar aanleiding geven om in overleg te treden met het Openbaar Ministerie (OM) te Arnhem om door het OM te laten bezien of een strafrechtelijk onderzoek gerechtvaardigd is.

Tenslotte zal minister Jorritsma samen met de provincie Gelderland snel een nieuwe en daadkrachtige (interim) RvC aanstellen, die met de huidige directeur de noodzakelijke corrigerende en herstellende maatregelen zal nemen en de GOM in staat zal stellen haar reguliere taken in de provincie weer op te pakken.

Noot van de redactie: inlichtingen bij Jan van Diepen, tel: (070) 379 60 73

03 feb 00 09:51

Deel: ' Conclusies rapport Arthur Andersen over situatie bij GOM '
Lees ook