Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Afd. Voorlichting & Communicatie
Postbus 93138
2509 AC DEN HAAG
Tel.: 070 3440 713
E-mail: news@nwo.nl

PERSBERICHT
6 september

Verdubbeling informaticaonderzoek in concrete plannen gegoten

Vijftig nieuwe hoogleraren, tweehonderd senior-onderzoekers in vaste dienst, 150 gepromoveerde onderzoekers en nog eens 250 promovendi moeten in 2005 extra aan de slag zijn om de hoge ambities in de informatie en communicatietechnologie (ICT) te realiseren. Dat blijkt voor wat betreft het informatica-onderzoek uit de publicatie Nationale Onderzoeksagenda Informatica 2001-2005 (NOAG-i), die wordt gepresenteerd tijdens het eerste Nederlandse ICT-Kenniscongres, dat op 6 en 7 september in Den Haag plaatsvindt.

NOAG-i, die als ondertitel meekreeg Informatica: wetenschappelijk fundament van de informatiemaatschappij, bron van economische groei, is een uitwerking van de adviezen voor het vakgebied informatica, zoals geformuleerd in het rapport Taskforce ICT-en-Kennis. Dit rapport werd onder leiding van dr. C. le Pair in juli aan de ministers Hermans (OCenW) en Jorritsma (EZ) aangeboden. Het rapport adviseerde een verdubbeling van het publiek gefinancierde ICT-onderzoek.

NOAG-i berekent dat in 2005 de informaticagroepen aan de universiteiten en instituten structureel met minstens 650 personen versterkt moeten zijn. Dit moet leiden tot grotere onderzoeksgroepen met een duidelijker profiel. Bovendien vermindert zo de onderwijslast en verbetert de kennistransfer. Daarnaast kunnen tegelijkertijd twee andere problemen aangepakt worden: het bieden van een carrièreperspectief aan talentvolle studenten en jonge onderzoekers, en het verbeteren van de samenwerking met vakgebieden waarin veel informaticatechnieken worden gebruikt, zoals de medische informatica. De noodzakelijke versterking vergt, in lijn met het advies van de Taskforce-le Pair, een verdubbeling van de financiële middelen voor de informatica, die nu 130 miljoen gulden bedraagt.

De versterking moet plaatsvinden binnen de zeven onderzoeksthema's die de NOAG-i identificeert als de gebieden waarin de komende jaren wetenschappelijke doorbraken worden verwacht én die de basis vormen voor economische groei in de informatiemaatschappij. Het gaat om bijvoorbeeld onderzoek naar multimedia, parallel en gedistribueerd rekenen, nodig voor de volgende generatie van internet, embedded systemen en naar intelligente systemen, nodig om nuttige informatie te filteren uit enorme gegevensstromen.

NOAG-i brengt voor het eerst het Nederlandse wetenschappelijke informaticaonderzoek in kaart. Binnen de informatica werken bij de universiteiten en het NWO-instituut CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica) ongeveer 850 personen. Van hen zijn 470 personen onderzoeker in tijdelijke dienst. Samen zijn zij goed voor een onderzoeksinzet van ongeveer 550 fte, vier procent van de totale Nederlandse onderzoeksinzet in alle wetenschapsgebieden. Voor de 380 personen in vaste dienst blijkt dat door de grote onderwijsvraag (4400 studenten), de hoge prestatie-eisen in het onderzoek en de geringe omvang van de onderzoeksgroepen er weinig tijd overblijft voor kennisoverdracht naar bijvoorbeeld het bedrijfsleven. De Nederlandse economie profiteert daardoor minder van onderzoeksresultaten dan mogelijk is.

NOAG-i 2001-2005 is opgesteld door het Informaticaonderzoek Platform Nederland (IPN) en de Adviescommissie Informatica (ACI) van NWO-Exacte Wetenschappen. Samen vertegenwoordigen zij alle Nederlandse informaticaonderzoekers.

Nadere informatie bij dr. Mark Kas (secretaris IPN en ACI), tel. 070 3440811 of 06 44066286, e-mail kas@nwo.nl of prof.dr. Mark Overmars (voorzitter IPN en ACI), tel. 030 2533736, e-mail markov@cs.uu.nl. De NOAG-i is als PDF-file beschikbaar op www.nwo.nl, wetenschapsgebied Exact.

01-24e

Deel: ' Concrete plannen verdubbeling informaticaonderzoek '
Lees ook