De ruimte van Nederland; startnota ruimtelijke ordening 1999


11 maart 1999

bnSP, NIROV en NVTL organiseren op donderdag 11 maart in de Haagse Hogeschool de eerste grote vakconferentie over 'De ruimte van Nederland; startnota ruimtelijke ordening 1999'

Op vrijdag 22 januari heeft het kabinet de nota 'De ruimte van Nederland; startnota ruimtelijke ordening 1999' vastgesteld. Deze nota bevat de strategische uitgangspunten voor het nationaal ruimtelijk beleid die nader uitgewerkt gaan worden in de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening, maar ook in de nota's Ruimtelijk-Economisch Beleid, het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan en het nieuwe Structuurschema Groene Ruimte. In deze eerste grote vakconferentie voor ruimtelijke planners en ontwerpers over de opmaat voor de Vijfde Nota worden met name de betekenis, de gevolgen en kansen van de uitgangspunten uit de startnota nader verkend op regionale schaal. Veel deskundige sprekers zullen de verschillende thema's, die in de startnota aan de orde komen, van commentaar voorzien. Deelnemers kunnen in een intensief werkproces actief participeren in discussies. De resultaten van de vakconferentie worden aangeboden aan de minister van VROM.

De vakconferentie kan gezien worden als vervolg op het project 'Ruimte, groen en mobiliteit na 2010; op weg naar nieuwe rijksnota's'. In dit project zijn de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (bnSP), het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitektuur (NVTL) in vijf regionale gespreksrondes nagegaan wat planners en ontwerpers in de verschillende Nederlandse regio's van de op stapel staande rijksnota's met ruimtelijke betekenis verwachten. Vele regionale en lokale toekomstplannen en visies vormden de inbreng voor deze gesprekken. Dit project is afgesloten met de publicatie 'Het Lage(n) Land', een krachtig pleidooi voor meer regionale differentiatie in ruimtelijk beleid.

Thema's en kwesties:

· 'Netwerksteden' met één woningmarkt en één arbeidsmarkt
· Corridors als integrale inrichtingsopgave
· Parels, verbeteringsgebieden en basiskwaliteit in vitaal landelijk gebied
· Gebiedsdifferentiatie in verkeers- en vervoersbeleid
· Water als ruimtelijk instrument
· Ruimtelijke ontwikkeling in Europese context
· Intensivering bestuurlijke samenwerking/nieuwe vormen van PPS
· Trendbreuk met bestaand beleid?

DE HOOFDPUNTEN UIT 'HET LAGE(N) LAND'

De oproep is opgesteld door de vakgemeenschap van ruimtelijke planners en ontwerpers en gemaakt met het oog op de grote rijksnota's die op stapel staan. Samengevat dienen in die nota's de volgende vijf elementen in elk geval ruimschoots aan bod te komen:


1. Herverdeling van bevoegdheden en geld over de drie bestuurslagen.
2. Aandacht voor de internationale laag in de ruimtelijke ordening. Het gaat niet alleen om de positie van Nederland in Europa, het gaat op een ander schaalniveau ook om ruimte voor grensoverschrijdend regionaal ontwerp.
3. De hoofdstructuur van de onderste (existentiële) 'laag' op de kaart van Nederland, te weten het watersysteem, de bodemtypologie en het landschap, en van de 'tussenlaag' (de bestaande infrastructuur), zou meer bepalend moeten zijn voor occupatiepatronen dan een generiek concept over concentratie of spreiding.
4. De oplossing van een nationaal probleem kan liggen op lokaal niveau (Schiphol, bijvoorbeeld), maar andersom is het niet zo dat alle lokale problemen kunnen worden opgelost binnen nationaal bepaalde concepten. Er wordt een beperkt aantal Nationale Projecten geselecteerd: cruciale vraagstukken van nationaal en internationaal belang die opgelost kunnen worden op lokaal niveau. De rijksoverheid draagt de volle verantwoordelijkheid.
5. Het rijk stimuleert regionale differentiatie en bestrijdt eenvormigheid.

· Nadere inhoudelijke informatie over de vakconferentie kunt u krijgen bij Jeroen Ruigrok, Anke Wellecomme en Frank Evers via telefoonnummer: (070) 302 84 36, fax (070) 361 74 22 of email: schaaf@nirov.nl.

· Deelnemers krijgen de 'De ruimte van Nederland' vooraf toegezonden.

· Aan de werkconferentie kunnen maximaal 150 personen deelnemen.

NIROV
Postbus 30833

2500 GV Den Haag
Telefoon: 070 302 84 36

Deel: ' Conferentie over startnota ruimtelijke ordening 1999 '




Lees ook