Congres

CORRUPTIEBESTRIJDING BIJ AANBESTEDINGEN
Dinsdag 16 oktober 2001
Hotel Heidepark te Bilthoven
logo0012-kl.jpg (4947 bytes)
· Met medewerking van:

* Universiteit van Amsterdam

* OLAF

* Katholieke Universiteit Brabant

* Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
* Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak (SBA) te Amsterdam
* Rechtbank Alkmaar

Voor dit congres zijn 5 punten van de Nederlandse Orde van Advocaten te behalen.

Corruptiebestrijding bij aanbestedingen
De problematiek van de overheidsopdrachten heeft in de laatste jaren aandacht gekregen op verschillende niveaus: het internationale, het Europese, het nationale en het niveau van de lagere overheden. Die problematiek wordt hoofdzakelijk benaderd vanuit de invalshoek van de bevordering van de concurrentie in Europa. Ook echter de bestrijding van de corruptie/georganiseerde criminaliteit beinvloedt dit. Pas in het midden van de jaren negentig is men zich bewust geworden van de gevoeligheid van deze overheidsopdrachten voor corruptie dan wel infiltratie door criminele organisaties.
De bekende Parlementaire Enquêtecommissie van de twintigste eeuw, de commissie Van Traa, signaleerde in het in 1996 uitgebrachte rapport, met betrekking tot de dreiging van de verwevenheid van de onder- en bovenwereld het volgende:
'Maar ook al zijn die incidenten niet systematisch te duiden en ook al zijn niet alle gevallen van corruptie en gebrekkige bestuurlijke integriteit te wijten aan georganiseerde misdaad - die incidenten nemen wel toe. Mede met het oog op wat in andere landen van de Europese Unie gebeurt en de grote financiële belangen, is het besef gegroeid dat preventief optreden noodzakelijk is.' Tevens is gebleken dat criminele organisaties vaak afhankelijk zijn van besluiten van de overheid voor de continuering en afscherming van hun criminele activiteiten. Zo wordt deelgenomen aan aanbestedingen met het oog op het witwassen van illegale vermogens. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en het opbouwen van machtsposities met witgewassen geld.

Het wetsontwerp 'Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur' (BIBOB)
Gezocht werd naar een mogelijkheid om inschrijvende of uitgenodigde bedrijven bij (Europese) aanbestedingsprocedures te mogen uitsluiten op grond van verdenking van (ook toekomstige) betrokkenheid bij criminele activiteiten dan wel bij criminele organisaties, met het doel vermenging van de 'onderwereld' met de bovenwereld te voorkomen en om de integriteit van het openbaar bestuur te waarborgen. Het wetsontwerp BIBOB werd eind 1999 ingediend bij de Tweede Kamer, waarbij het onderzoeken van de integriteit van (rechts-)personen centraal staat. Het gaat dus om het zoeken naar aanwijzingen voor het bestaan van - risico's voor - criminaliteit in bepaalde maatschappelijke sectoren. Dit onderzoek kan uitmonden in een advies dat erop is gericht integere besluitvorming door de overheid te bevorderen. Hiertoe wordt het bureau BIBOB in het leven geroepen dat tot taak krijgt door verzameling en analyse van informatie bestuursorganen te adviseren omtrent het bestaan van deze risico's. Het wetsontwerp heeft betrekking op beslissingen omtrent aanbestedingen, subsidies en vergunningen in de sectoren transport, milieu, bouw, horeca en de smartshops en soortgelijke gelegenheden.

Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak (SBA) Amsterdam pakt georganiseerde criminaliteit in (Europese) aanbestedingen aan. Intussen is de gemeente Amsterdam al jaren aan de slag met de bestrijding van de verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit met de bouwsector.
Het SBA screent ondernemingen op financieel economische stabiliteit en integriteit voordat zij in aanmerking komen voor een (Europese) aanbesteding. Er moet aan veel voorwaarden worden voldaan voordat een screening kan plaatsvinden en voordat er bewakingsactiviteiten in een contract kunnen worden opgenomen.
Toch blijkt dat verscheidene inschrijvende ondernemingen geen bezwaar hebben tegen de screening. Ze ervaren de screening als een keurmerk. Het SBA brengt uiteindelijk een betrouwbaar advies naar de verantwoordelijke bestuurder en de aanbestedende dienst.

Het congres
Tijdens het congres wordt corruptiebestrijding bij aanbestedingen in al zijn facetten behandeld. In het ochtendprogramma zal worden ingegaan op de fraudebestrijding in Europa en op het wetsontwerp BIBOB. in het middagprogramma komt de aanpak van de georganiseerde criminaliteit bij (Europese) aanbestedingen in Amsterdam aan de orde. De visie van de Registratiekamer met betrekking tot de in acht te nemen spelregels bij het doorlichten van potentiele zakenpartners zal worden weergegeven en tenslotte komt de corruptiebestrijding vanuit de praktijk aan de orde.

Voor wie is het congres van belang?

* Advocaten

* Leden van de Rechterlijke Macht

* Directeuren, bedrijfsjuristen en juridisch adviseurs van bouwbedrijven, projectontwikkelaars, adviesbureaus in de bouw, architecten- en ingenieursbureaus;

* Hoofden inkoop en aanbesteding, hoofden juridische zaken en (juridische) beleidsmedewerkers van de afdelingen bouwzaken, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, stedenbouw en volkshuisvesting, van ministeries, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen

* Politie(rechercheurs)Programma
9.30 Ontvangst en registratie deelnemers

10.00 Opening door de dagvoorzitter:
Prof.mr. W.G.Ph.E. Wedekind, hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en Of Counsel bij Landwell, advocaten en notarissen te Amsterdam

10.15 Fraudebestrijding in Europa

* het wetgevende pakket

* hoe denkt men over fraudebestrijding in Europa OLAF

11.00 Koffie-/theepauze

11.15 Een aantal juridische problemen bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit bij (Europese) aanbestedingen op Europees niveau
Mevr. mr. dr. E.R. Manunza, universitair docent (UD) Europees recht, department Europees en internationaal publiekrecht, Katholieke Universiteit Brabant

11.55 Het wetsontwerp BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) belicht
Mr. P.P. Reimer, plv. juridisch adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

* uitleg van het wetsontwerp in grote lijnen
* BIBOB in Europa: artikel 46 van het wetgevnd pakket
* Criminaliteitsbestrijding bij aanbestedingen
12.35 Mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie

13.00 Lunch

14.15 De aanpak van de georganiseerde criminaliteit bij (Europese) aanbestedingen in Amsterdam
L. van der Wielen, Manager Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak (SBA) te Amsterdam

* Stand van zaken

* Wat is de taak van het bureau Screenings- en Bewakingsaanpak (SBA)
14.55 Screening op betrouwbaarheid van (integere) zakenpartners Mr. U. van de Pol, plaatsvervangend voorzitter bij de Registratiekamer.

* (On)mogelijkheden tot het doorlichten van toekomstige relaties
* Privacyregels bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van een integere aanpak van de georganiseerde criminaliteit
* Rechtswaarborgen van de betrokkenen

15.35 Koffie-/theepauze

16.00 Discussie

17.00 Afsluiting van het congres en uitnodiging voor de borrelDatum en plaats
16 oktober 2001, Hotel Heidepark te Bilthoven

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen. Twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving. Heeft u vijf werkdagen voor aanvang van het congres nog niets van ons ontvangen neemt u dan even contact met ons op (040-2129499).

Kosten
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen EUR. 450 (excl. BTW) per persoon. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide congresdocumentatie inbegrepen.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega deel laten nemen, mits deze in het bezit
is van uw inschrijving.
Indien u uw inschrijving wilt annulering dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van het congres annuleren. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van het congres, berekenen wij u EUR. 50,- / Hfl. 110,20 exclusief BTW aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u echter het volledige congresgeld verschuldigd. De documentatie wordt u dan automatisch toegezonden.

Deel: ' Congres 'Corruptiebestrijding bij aanbestedingen' '
Lees ook