CRISISMANAGEMENT IS VAN ALLE TIJDEN

Lessen voor projectmanagers tijdens PMI-congres 18 november, Zwolle

"Een crisis is pas een crisis wanneer de leiding zich er mee gaat bemoeien", dat is een van de spraakmakende uitspraken tijdens het jaarcongres van PMI-Nederland.

Crisismanagement is de rode draad door het congres dat het Project Management Instituut (PMI-Nederland) op donderdag 18 november in “De Nieuwe Buitensociëteit” in Zwolle organiseert. Aanleiding voor dit thema is de vage dreiging van een millenniumcrisis, maar het congres gaat veel breder. Crises zijn van alle tijden en niet zelden het resultaat van fa-lend projectmanagement, waarin het streven naar consensus meer dan eens leidt tot schijnharmonie.
Aan de vooravond van de 21e eeuw, die zal worden gekenmerkt door de projectcultuur, zullen eminente deskundigen verplichte kost voor projectmanagers opdienen.

Herwaardering leiderschap
“In een crisissituatie kun je niet inhalen of goedmaken wat je jaren hebt nagelaten” is één van de vele kernachtige uitspraken van drs. E.E. Nordholt, die zal aantonen hoe stevig leiderschap bestuurlijke crises kan voorkomen en de kortste weg uit een traditionele crisis (ramp) kan wijzen. Nordholt zal ruim putten uit zijn eigen ervaringen in geruchtmakende crises als de IRT affaire en de Bijlmerramp.

Crisismanagement in het volgende millennium
Drs. M.H.P. Otten, verbonden aan het Crisis Onderzoek Team (COT) van de Universiteit Leiden (o.a. betrokken bij onderzoek naar de Bijlmerramp en de wateroverlast in Nederland in 1993 en 1995), stelt: de millenniumwisseling is hét moment waarop organisaties nog in deze eeuw kunnen bewijzen dat ze in staat zijn tot daadkrachtig en verantwoord crisismana-gement. De voorbereidingen voor de komende jaarwisseling hebben geleid tot een breed ingezette inhaalslag op het terrein van crisismanagement.

Crisismanagement op de luchthaven Schiphol
Ing. A.J. van der Putten, hoofd staf Corporate Quality Management Amsterdam Airport Schiphol zal vanuit zijn jarenlange ervaring spreken over crisispreventie en de vervaardiging van rampenplannen op Schiphol.

Het gevoel van de manager en het gevoel van de organisatie Ing. C. Brandsen, Van Hattum en Blankevoort, contractmanager voor de tunnel in de ØresundLink tussen Zweden en Denemarken, leidde de technische en financiële voortgang van het tunnelproject. Tijdens het afzinken van het 13e tunnelelement ging het opeens mis. Brandsen zal toelichten wat er - ondanks alle voorzorgsmaatregelen die waren genomen - mis ging en hoe de organisaties op het ongeluk reageerden. Hij zal eveneens ingaan op hoe deze crisis is opgelost en welke positieve wending het project daardoor heeft gekregen.

Crisisinterventies
De heer F. Cohen is adviseur conflicthantering en crisisinterventies. Hij wordt meestal ingeschakeld na het uitbreken van crises, maar weet uit eigen ervaring wél hoe het voelt als het broeit in een organisatie en de spanningen er snel oplopen. Als procesbegeleider ziet Cohen zich regelmatig voor de vraag gesteld: wat is de situatie en welke interventie pleeg je? Met name bij spanningen in teams, waarin het al jarenlang bergafwaarts is gegaan en de vraag soms rijst: “Wie ruimt nou wiens rotzooi op?”

Als de angst gaat regeren
Ir. D. Visser c.i. van Visser Consult Schiphol vertelt vanuit zijn praktijkervaring als pro-jectmanager over (bijna) crises bij projecten en de maatregelen die je dan treft om er uit te komen en het project aan de gang te houden. In bouwprojecten zijn crises nagenoeg altijd het gevolg van een geëscaleerde conflictsituatie. Hoe onderken je dreigende conflictsituaties en hoe ga je daarmee om: voorkomen is beter dan genezen.

Crisiscommunicatie en perceptiemanagement
De heer P. Stroink, director Burson-Marsteller zal het belang van crisiscommunicatie en crisis awareness toelichten. Het adviesbureau Burson-Marsteller is gespecialiseerd in crisiscommunicatie met behulp van perceptiemanagement.

De millenniumbug getemd?
De heer mr. A.C Blom is voorzitter van de werkgroep Contingency, bestuurslid Millen-nium Platform. Tevens is hij voorzitter van de Taskforce Millennium van het Verbond van Verzekeraars.
Met een continuïteitsplan bereiden organisaties zich voor op een eventuele crisis en ontwikkelen ze noodscenario’s om de bedrijfsvoering te continueren. Zij stellen zich daarbij voortdurende de vraag: “Wat doen we als......?”
Wat is er gedaan door het Millennium Platform, wat is er nu nog te doen en wat staat ons nog te wachten?

Project Management Instituut Nederland
Het Project Management Instituut Nederland (PMI-Nederland) verenigt mensen die werk-zaam zijn in het vakgebied projectmanagement of daarbij op enigerlei wijze zijn betrokken.
PMI-Nederland is in 1979 opgericht als een nationale vereniging, geregistreerd in ’s-Gravenhage en aangesloten bij de International Project Management Association (IPMA). Inmiddels is IPMA een associatie van nationale verenigingen in 22 landen met in totaal 12.000 leden. PMI-Nederland – ooit begonnen met 70 leden – is uitgegroeid tot een actieve vereniging met 1.100 leden, afkomstig uit alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid.

Het doel van PMI-Nederland is het stimuleren van opleidingen, technische ontwikkelingen en professionalisering op het gebied van projectmanagement in Nederland. Daarnaast wil de vereniging de contacten tussen de leden bevorderen. Om dit te bereiken organiseert de vereniging avondlezingen, workshops, bedrijfsexcursies, jaarlijks een nationaal congres en een projectmanagementmarkt. Verder geeft PMI-Nederland het tijdschrift Projectie uit.

Nadere informatie: Secretariaat PMI-Nederland 033 - 247 34 08, fax 033 246 04 70, e-mail pminl@mos-net.nl
publicatie):
Nadere informatie omtrent het bovenstaande wordt u graag verstrekt door mevrouw Edith Terschegget van het secretariaat van PMI-Nederland, telefonisch bereikbaar via nummer 033 – 247 34 08 en/of door Frank D.P.M. Lether van Presstige Public Relations, die via 033 – 245 00 70 bereikbaar is.

Nijkerk, 8 oktober 1999

Presstige Public Relations
Communicatie Adviseurs
Angeler 2A, 3863 BT Nijkerk
T 033 245 00 70
F 033 245 00 71
@ info@presstige.nl

Deel: ' Congres Crisismanagement is van alle tijden '
Lees ook