KVAN Studiedag 18 november 1999

'De archivaris in de 21e eeuw - Het profiel van archivaris en archiefdienst in de toekomst'

Congrescentrum de Reehorst te Ede

Uitnodiging

Het bestuur van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland nodigt haar leden en andere belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan haar jaarlijkse congres rond het thema de archivaris van de 21e eeuw - het profiel van archivaris en archiefdienst in de toekomst. Het congres vindt plaats in de Reehorst in Ede.

Ontwikkelingen

Op de drempel van de 21e eeuw wordt de Nederlandse archiefwereld geconfronteerd met een veelheid aan ontwikkelingen, die van wezenlijke invloed zijn op de inrichting en organisatie van het archiefbestel, op de feitelijke inhoud van de professie van archivaris en het takenpakket van de archiefdienst én op onze relatie met het publiek. De meest in het oog springende ontwikkelingen zijn de digitalisering van informatie in al zijn levensfasen, de toenemende tendens tot draagvlak- en schaalvergroting en de ontwikkeling naar een vraag- en marktgerichte dienstverlening. Zij vormen een prikkel, een positieve stimulans voor de ontwikkeling van ons vakgebied en de wijze waarop wij onze taken en diensten organiseren en gestalte geven. Zij zijn een kans, geen bedreiging.

Beroepsprofiel

Zowel het beroepsprofiel van de archivaris als het profiel van de archiefdienst waarin hij of zij werkzaam is, verandert en veel veranderingen zullen volgen. Archivarissen houden zich steeds intensiever bezig met het volgen van de belangrijkste ontwikkelingen. Bovendien trachten zij zich te prepareren op de gevolgen ervan voor hun vakgebied. Dit gebeurt op alle niveaus, van individu tot archiefdienst of informatiebeherende instelling, van lokale tot (inter)nationale samenwerkingsverbanden. De studiedagen van de KVAN spelen een belangrijke rol bij de presentatie van en discussie over nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.

Kom naar Ede op 18 november 1999

Het jaarlijkse congres van de KVAN is dé gelegenheid bij uitstek voor de leden om actief mee te denken en te discussiëren over het thema het profiel van archivaris en archiefdienst in de 21e eeuw. In het programma is gestreefd naar inhoudelijke kwaliteit en variëteit in onderwerpen gekoppeld aan bijzondere presentatievormen. Inspanning en ontspanning worden afgewisseld.

Enquête

Voorafgaand aan het congres op 18 november wordt een enquête gehouden naar het beroepsbeeld van de archivaris. Een selectie van de leden van de KVAN zal binnenkort een enquêteformulier toegestuurd krijgen. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in het zelfbeeld en het imago van de archivaris.

De enquête wordt uitgevoerd door Fred Verbeek van het SCO-Kohnstamminstituut. In 1990 heeft hij in opdracht van de (toenmalige) VAN reeds onderzoek verricht naar beroepsbeeld en opleidingswensen in het openbare archiefwezen. (De archivaris ontsloten, in: Nederlands Archievenblad 1990, nummer 4 blz. 305-336). Evenals in 1990 ligt het zwaartepunt in de komende enquête bij het openbaar archiefwezen.

Congresverslag

Een verslag van het congres en de teksten van de lezingen van de inleiders zal verschijnen in het februarinummer van het Archievenblad in het jaar 2000. Onder andere zullen zogenoemde 'observatoren' hun bevindingen van het congres presenteren, zowel 'live' in Ede als in het Archievenblad.

Organisatie

De organisatie van het congres is in handen van de Stichting Agora Europa uit Amsterdam.

Programma 'De archivaris in de 21e eeuw'

9.30 uur Zaal open

10.00 uur De grote archiefquiz o.l.v. Agathe Fris en Gabriël Smeets

10.35 uur Opening door dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg (Den Haag Vandaag)

10.40 uur Lezing door Paul Frissen (Katholieke Universiteit Brabant) over Maatschappelijke en technologische veranderingen in de omgeving van de archivaris en de invloed ervan op ons vakgebied

11.05 uur Pauze

11.35 uur Lezing door Ig Caminada (Gemeente Almere) over: Bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen in de omgeving van de archivaris en de invloed ervan op het vakgebied

12.00 uur Presentatie door Fred Verbeek (SCO-Kohnstamminstituut) De resultaten van enquête naar 'Het beroepsbeeld van archivarissen'

12.45 uur Lunch

14.00 uur Interactieve paralleldiscussies (u bepaalt zelf welke discussie u bijwoont) "één nationaal digitaal archief: de realiteit van de toekomst of utopie?" met Jan Moelker (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Michael van der Vlis (Gemeente Amsterdam) o.l.v. Niesco Dubbelboer (Stichting Agora Europa)

"de beste dienstverlening: archiveren in de markt van vraag en aanbod" met Eric Berman (TNLI) en Richard T. Griffiths (Universiteit Leiden) o.l.v. Philip Koenders (KDN Software)

"volledige openbaarheid van informatie: meer transparantie, meer democratie, meer werkdruk" met Charles Noordam (Gemeentearchief Amsterdam) en Dick van Eijk (NRC Handelsblad) o.l.v. Steven Lenos (Instituut voor Publiek en Politiek)

15.30 uur Pauze

16.00 uur Forumdiscussie aan de hand van geïnventariseerde stellingen uit de interactieve paralleldiscussies met Els van den Bent (Gemeentearchief Rotterdam), Richard Hermans (Erfgoedkoepel DIVA), Philip Jan van Beeck Calkoen (Stichting Intermin) en twee observatoren, o.l.v. dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg

17.00 uur Afsluiting door dagvoorzitter

17.15 uur Borrel, aangeboden door de Morrenstichting

18.30 uur Indonesisch Buffet met optreden van De Parlando's

Aanmelding

De studiedag vindt plaats in Hotel-, Cultuur- en Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede (tel. 0318 633611). De Reehorst ligt op loopafstand van NS station Ede-Wageningen (uitgang achterzijde).

Deelnamekosten bedragen:

Voor leden van de KVAN:

a. voor het gehele programma, incl. het Indonesisch Buffet: f. 200,-

b. voor het gehele programma excl. het Indonesisch Buffet: f. 150,-

Voor niet-leden:

a. voor het gehele programma incl. het Indonesisch Buffet: f. 300,-

b. voor het gehele programma excl. het Indonesisch Buffet: f. 225,-

U kan zich hier aanmelden of per e-mail: bureau@kvan.nl

Deel: ' Congres de archivaris in de 21e eeuw '
Lees ook