Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken


Harmonisation in Anti-Doping Policy

Met de toenemende globalisatie neemt de roep om harmonisatie toe, zo ook ten aanzien van antidopingbeleid. 'Harmonisation in Anti-Doping Policy' beoogt te komen tot een groter besef van het belang van harmonisatie voor het hedendaagse antidopingbeleid en de kennis hieromtrent te vergroten. Hiertoe wordt een vijftal parallelsessies gehouden op de volgende deelterreinen van het antidopingbeleid: Wet & Regelgeving, Voorlichting, Toekomstige Ontwikkelingen & Wetenschap, Dopingcontroles en Laboratoria & Dopinglijst. Op een ieder van de deelterreinen zullen keynote sprekers aandacht besteden aan nauwkeurig geselecteerde onderwerpen resulterend in aanbevelingen teneinde een concrete stap voorwaarts te maken in de voortschrijdende discussie omtrent harmonisatie.

Harmonisatie in antidopingbeleid vereist een verregaande samenwerking van alle actoren zowel van overheidswege als vanuit de sport. Om die reden zal een groot aantal van hen, waaronder het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA), het Internationaal Olympisch Committee (IOC), de Raad van Europa (RvE), de Europese Atleten Commissie (EOC) en het Internationaal Anti-Doping Arrangement (IADA) nadrukkelijk participeren in het congres en hun visie en rol ten aanzien van harmonisatie toelichten. Daarnaast zullen overheidsvertegenwoordigers betrokken bij antidopingbeleid, Nationale Antidoping Organisaties (NADOs) Internationale en Europese Sportfederaties, leden van het Internationaal Anti-Doping Arrangement (IADA), Nationale Olympische Comités en atleten organisaties worden uitgenodigd.

Voor meer informatie en registratie kunt u terecht op www.sport.nl/antidoping
'Harmonisation in Anti-Doping Policy' wordt mogelijk gemaakt door de Europese Unie, het Ministerie van VWS en NOC*NSF en ondersteund door Ernst & Young.

Programma di 9 oktober
Programma wo 10 oktober

Zoekwoorden:

Deel: ' Congres Harmonisation in Anti-Doping Policy '
Lees ook