expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

JUST: congres 'het privaatrecht in de 21e eeuw'

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3707911
Fax (070) 3707937
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Directie Voorlichting Bij beantwoording

Contactpersoon Wijnand Stevens de datum en ons

Doorkiesnummer(s) 070 370 6857 kenmerk vermelden.

Datum 2 februari 1999

Ons kenmerk 744756/DV/99

Onderwerp Congres 'het privaatrecht in de 21e eeuw'

Rechtsprekende computers, de claimcultuur die uit de Verenigde Staten komt overwaaien, het Burgerlijk Wetboek in cyberspace, een tele-operatie, de aansprakelijkheid van on-line service-providers, de digitale handtekening, verkoop op afstand. Het is een greep uit de onderwerpen die op 4 en 5 februari tijdens het tweedaagse congres .het privaatrecht in de 21e eeuw. aan bod zullen komen. Het ministerie van Justitie heeft het congres georganiseerd in het kader van haar 200-jarig bestaan.

Minister Korthals van Justitie zal op donderdag 4 februari het congres openen.
De deelnemers zullen daarna in workshops bijeenkomen om met de inleiders een actieve bijdrage te leveren aan het toekomstig profiel van het arbeidsrecht, het faillissementsrecht, de intellectuele eigendom, rechtsinformatica en de elektronische snelweg. De middag is bestemd voor ondernemingsfinanciering, internationaal privaatrecht en bouwrecht. Ook het werk van de rechter in de 21e eeuw zal onderwerp van discussie zijn.
Op vrijdag 5 februari zijn aan de orde: het vennootschapsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het gezondheidsrecht. Rechtsinformatica en de elektronische snelweg zijn opnieuw onderwerp van discussie. In de middag is er een plenaire sessie waarin prof. mr. J.H. Nieuwenhuis van de Rijksuniversiteit Groningen zijn rechtsfilosofische gedachten over het privaatrecht zal laten schijnen. Vervolgens zullen de deelnemers aan het congres getoetst worden op hun algemene kennis van het recht in de Grote Juristen Quiz die gepresenteerd wordt door oud-minister en oud-staatssecretaris van Justitie, mr. Aad Kosto. Staatssecretaris Cohen van Justitie zal het congres afsluiten.

De workshops bestaan niet alleen uit inleidingen en debatten. Er zijn ook interviews met deskundigen en demonstraties van wat ons in de toekomst te wachten staat.
Om een korte impressie te geven. De deelnemers kunnen kennisnemen van besluitvorming in een virtuele algemene vergadering van aandeelhouders. Daarbij doet zich de vraag voor of deze vorm van vergaderen binnen de wettelijke kaders van het Burgerlijk Wetboek past.
Op vrijdagochtend wordt een operatie op afstand uitgevoerd. Dr. Go, chirurg in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, zal vanuit het Congresgebouw assisteren bij de galblaasoperatie van een patiënt die zich bevindt in het ziekenhuis in Nieuwegein. Bij deze vorm van telegeneeskunde die in de toekomst naar verwachting een grote vlucht zal gaan nemen, spelen niet alleen juridische maar ook ethische vragen en bij grensoverschrijding ook vragen over het toepasselijke recht en de bevoegde rechter.
De discussie over de toekomst van het arbeidsrecht zal worden gevoerd in het licht van de Europese regelgeving. De Euro-werknemer doet zijn intrede in het arbeidsrecht.
Heel veel van wat er in de komende eeuw gaat gebeuren, is nu al onderweg, soms nog in experimentele fase. Het besef dat de ontwikkelingen in zeer rap tempo gaan en dat het recht daarin mee zal moeten gaan, ligt ten grondslag aan dit congres.

Het congres vindt plaats in het Nederlands Congresgebouw, Curchillplein 10 te Den Haag.
Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte welkom. Media worden verzocht zich tevoren telefonisch aan te melden bij het secretariaat van de directie Voorlichting van het ministerie van Justitie, telefoon: (070) 370 7345.
Een programma-overzicht is bijgevoegd.

Hoogachtend,

mr. drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond
Directeur Voorlichting
CONGRESPROGRAMMA

DONDERDAG 4 FEBRUARI 1999


09.45 uur Plenaire opening door de Minister van Justitie, mr. A.H. Korthals


10.15 uur Workshops: . Arbeidsrecht . Faillissementsrecht
. Intellectuele Eigendom
. Rechtsinformatica/Electronische snelweg


11.30 uur Koffie/thee-pauze


12.00 uur Vervolg workshops


13.15 uur Gezamenlijke lunch in de hal op de eerste etage


15.00 uur Workshops: . Bouwrecht . Internationaal privaatrecht
. Ondernemingsfinanciering
. Rechter in de 21e eeuw


16.15 uur Koffie/thee-pauze


16.45 uur Vervolg workshops


18.00 uur Einde workshops

VRIJDAG 5 FEBRUARI 1999


10.15 uur Workshops: . Vennootschapsrecht . Aansprakelijkheidsrecht
. Gezondheidsrecht
. Rechtsinformatica/Electronische snelweg


11.30 uur Koffie/thee-pauze


12.00 uur Vervolg workshops


13.15 uur Gezamenlijke lunch in de hal op de eerste etage


15.00 uur Plenair deel: . Rechtsfilosofische gedachten over het privaatrecht


16.00 uur . De grote juristen quiz


16.30 uur . Afsluiting, door de Staatssecretaris van Justitie,
mr. J.M. Cohen, gevolgd door een borrel in de foyer


02 feb 99 10:18

Deel: ' Congres 'Het privaatrecht in de 21e eeuw' '
Lees ook