Provincie Overijssel

Zwolle, 4 mei 1999

LAND EN STAD ONTWIKKELEN SAMEN RUIMTELIJKE TOEKOMSTVISIE

Dialoog met de streek

Hoe ontwikkelt de relatie stad-platteland zich de komende jaren? Zijn er mogelijkheden voor uitbreiding van de natuur of er is er juist ruimte nodig voor woningbouw? Waar gaat het met de landbouw naar toe, en welke ruimte is er nodig voor water? En hoe komt het landschap er dan uit te zien? Deze vragen staan centraal in het project Landstad Deventer dat op 19 mei aanstaande met een congres in schouwburg "De Leeuwenbrug" te Deventer officieel van start gaat.

Het project Landstad Deventer is een initiatief van de provincie Overijssel. Het provinciebestuur wil samen met partners, bewoners, gebruikers en belanghebbenden een ruimtelijke toekomstvisie ontwikkelen voor het grondgebied rondom Deventer. Hierbij zijn de gemeenten Bathmen, Deventer, Olst, de plattelandscoöperatie Issala, de Dienst Landelijk Gebied, LNV-Oost, het Waterschap Groot-Salland en de Waterleidingsmaatschappij Overijssel nauw betrokken. Belangrijk uitgangspunt voor het project is dat vooraf geen plannen door beleidsmakers worden gemaakt, maar dat de bevolking zelf de gelegenheid krijgt om in gezamenlijk overleg te zoeken naar de gewenste ontwikkeling van het gebied.

Alle betrokken partijen nodigen geïnteresseerden daarom uit om mee te denken over de identiteit, de kwaliteit en de toekomst van de streek. Tijdens het startcongres op 19 mei wordt een intentieverklaring ondertekend met daarin onder meer de afspraak dat alle partijen zich in zetten voor een concrete uitvoering van de toekomstvisie. Ter gelegenheid van het startcongres verschijnt het boek "Rond en om Deventer: stad en platteland in Zuidwest-Salland". Rode draad in dit boek is de historische relatie tussen de stad Deventer en het omliggende platteland. Het boek is vanaf 19 mei in de boekhandel verkrijgbaar. Deelnemers aan het startcongres ontvangen het boek gratis.

Relatie land en stad verandert

Van oudsher bestaat er een sterke relatie tussen Deventer als knooppunt van Europese handel en de directe omgeving als leverancier van producten en mensen. Deze traditionele relatie verandert de laatste decennia sterk. Zo doen zich veranderingen voor op het terrein van woningbouw, werkgelegenheid en waterbeheer. Op sociaal-economisch terrein zijn de omschakeling van Deventer van industrie naar kennis- en dienstencentrum en veranderingen in de landbouw van invloed op het gebruik van het grondgebied. Ook door concrete ingrepen zoals nieuwe infrastructuur (de rondweg Deventer N348), de waterwinning rond Schalkhaar, de uitbreiding van bedrijventerreinen zijn aanpassingen vereist. Al deze veranderingen zijn voor de betrokken partijen in het project aanleiding geweest om gezamenlijk na te denken over de toekomst van het gebied.

Stad en land hebben elkaar nodig

De initiatiefnemers vinden dat er tussen bewoners van steden, dorpen en het platteland meer zaken zijn die hen binden dan scheiden. Centrale vraag in het project is dan ook hoe Deventer en het omliggende landelijke gebied elkaars positie in de toekomst kunnen versterken en hoe zowel land als stad hun kwaliteiten kunnen behouden en zo mogelijk verdiepen. Waar in de praktijk veelal kant en klare plannen aan de bevolking worden voorgelegd, kiezen de betrokken partijen in het project nu voor planontwikkeling in overleg met de bevolking. De kern van het planproces wordt gevormd door zogenaamde "markten". Dit zijn platforms waar diverse betrokkenen bij het gebied ideeën, wensen, inzichten, bedenkingen en raadgevingen over de toekomst van het gebied met elkaar uitwisselen. De uitkomsten van deze markten in combinatie met een gedegen gebiedsanalyse moeten uitmonden in toonaangevende ontwerpvisies voor de streek. Deze ontwerpvisies worden zichtbaar gemaakt in diverse schetsen en tekeningen, zodat iedereen zich een goed beeld kan vormen van de mogelijkheden voor het gebied. Het project Landstad Deventer wordt begeleid door het Keuningscongres te Groningen, dat een ruime ervaring heeft in het organiseren van brede maatschappelijke discussies en interactieve procesvoering. Kenmerkend voor de aanpak van dit bureau is een benadering vanuit de historische identiteit van stad en streek.

Aanmelden voor het startcongres

De organisatoren hopen dat veel mensen uit het gebied naar het startcongres komen en actief willen meedenken over de gewenste ontwikkeling van hun woon,- werk- en leefgebied. Voor organisatorische informatie en aanmeldingen voor het startcongres kunt u terecht bij Marieke Zanten, REGIO-Project Organisatoren, telefoon 050 317 14 00. Voor algemene informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleider Jaap Starkenburg, provincie Overijssel, telefoon 038
425 19 03.

Nadere inlichtingen over dit persbericht zijn te verkrijgen bij het Team Communicatie van de provincie Overijssel, Toon Schuiling, telefoon 038 - 425 23 12.

Deel: ' Congres Land en stad ontwikkelen samen toekomstvisie '
Lees ook