Novem


Nieuwe visies op bouwen

10/2/1998 10/2/1998
Utrecht, Jaarbeurs, Irenehal

In het kader van de Bouwbeurs '99 organiseert de Novem een congres op woensdag 10 februari, 's middags van 12.30 tot 16.45 uur. Het Congres vindt plaats in de congreszalen Irene en Croese boven de beurshallen. Het programma voor deze middag luidt als volgt:

Programma
12.30 - 13.30 Lunch in de Novemstand, 8 B 120 13.45 - 14.00 Welkomstwoord en introductie: Op weg naar milieuneutraal bouwen ir. W. Berns, dagvoorzitter 14.00 - 14.30 Examples from Scandinavia S. Schachter, Project Manager/Architect M.A.A. Steensen & Varming Consulting Engineers and Planners, Gentofte, Dene-mar-ken 14.30 - 15.00 Irish Manners P. Walsh, Pro-ject Mana-ger Temple Bar properties, Dublin, Ierland 15.00 - 15.30 Pauze 15.30 - 16.00 De Rotterdamse aanpak J. Benraad, directeur Stadswo-nen Rotterdam, Nederland 16.00 - 16.30 Samenvatting en conclusies ir. W. Berns 16.30 - 16.45 Gelegenheid tot het stellen van vragen 16.45 Slotwoord ir. W. Berns

Uw aanwezigheid bij dit Congres stellen wij zeer op prijs. Uw toegangs-kaart voor het congres, met daarbij een gratis toegangskaart voor de beurs kunt u reser-ve-ren door het retourneren van de bijgaande antwoord-kaart. Per fax: (070) 356 03 49. Per organisatie zijn er twee gratis toegangskaarten tot de beurs beschikbaar.

Voor eventuele nadere informatie omtrent het congres kunt u contact op-nemen met Publimarket, de heer H. de Zeeuw, telefoon (070) 356 15 34, fax (070) 356 03 49 of per E-mail: a.h.de.zeeuw@publimarket.nl

Voorbeelden uit Scandinavie
Vernieuwende ontwikkelingen vinden stuk voor stuk hun plaats. Novem zal bij die ontwikkelingen als katalysator in de werkprocessen met alle marktpartijen fungeren. Om bouwtechnieken, bouwprocessen en bouwmaterialen te verduurzamen. Voor nieuwbouw, verbouw en renovaties in het perspectief van een tijdperk waarin aandacht voor energieneutraal bouwen een centrale plaats zal innemen. Bouwen voor wonen, werken en recreëren krijgt in het kader van duurzaamheid nieuwe dimensies. Energieneutraal, EPL, de regelgeving rond EPN en EPK, de nieuwe waterhuishouding en de ontwikkeling van nieuwe en gerecyclede producten en materialen zijn medebepalend voor de wijze waarop deze problematiek in het komend decennium wordt gehanteerd.

"It is the awareness of the people that creates room for environmental improvements and savings, not the technique."

S. Schachter

De heer Schachter is Architect M.A.A. en als Project Manager werkzaam bij Steensen & Varming Consulting Engineers and Planners, gevestigd te Gentofte in Denemarken. Schachter werd in 1946 geboren in Kopenhagen en studeerde in 1975 af als architect aan de Royal Acadamy van Kopenhagen. Vanaf 1982 tot heden is hij werkzaam voor het Ministerie van Volkshuisvesting in Kopenhagen en betrokken bij projecten op het gebied van stadsherstel en stadsvernieuwing in Denemarken.

Ierse manieren
De normering van de eisen waaraan het wonen in de 21e eeuw moet voldoen krijgt een steeds duidelijker kader. Tussen nu en 2010 zal het aandeel van duurzame renovaties en milieubewuste nieuwbouw aanzienlijk toenemen op het totaal van bouwprojecten. De energie prestatie coëfficïent die door de overheid is ingesteld vormt al een duidelijke indicatie van de strengere eisen die worden gesteld. Door voorlichting over normering, door het meedenken over oplossingen en door het stimuleren van nieuwe technieken draagt de Novem bij aan het duurzaam omgaan met wonen. De techniek is er klaar voor, maar in hoeverre is de consument dat ook? P. Walsh

de Rotterdamse aanpak
Gewijzigde inzichten veranderen onze kijk op de kwaliteitsbepalende waarden van een goed werkklimaat. Door de invoering van andere werkpatronen, het gebruik van nieuwe producten en veranderingen in de procesgang wordt de materiaalstroom verminderd. Door continue overleg met instanties en personen die zich bezighouden met deze materie geeft de Novem mede richting aan de toekomst van het werken. De rol van verduurzaming van materialen, de plaats die werken inneemt in de samenleving en de consequenties van alle werken op het milieu zijn onderwerp van studies en aanbevelingen. De Novem participeert in, anticipeert op en stimuleert bij alle wenselijke
veranderingsprocessen.

"Een begin van een evenwichtssituatie is waarneembaar."

J. Benraad

De heer Benraad werd in 1954 geboren te Arnhem. Hij studeerde bouwkunde aan de Technische Hogeschool Eindhoven en behaalde en passant ook het diploma Makelaar. Tijdens zijn studie raakte hij er van overtuigd, dat sociale huisvesting veel kwalitatiever kon worden, als de prioriteiten meer in overleg met de uiteindelijke gebruikers werden bepaald. In mei 1984 wordt hij benoemd tot adjunct-directeur en hoofd technische dienst van de Stichting Studentenhuisvesting Rotterdam. Vanaf 1991tot heden vervuld hij bij dezelfde stichting de functie van directeur. De aandacht voor het vin-den van opvolgende woonruimte voor studenten na hun studietijd in Rotterdam verandert het karakter van de stichting. Met de presentatie van het Onder-nemingsplan 2002 wijzigt die de naam dan ook in Stadswonen.

Bestemd voor:
beleidsmakers, projectontwikkelaars, bouwheren, bestuurders, stedebouwkundigen, architecten, planologen

Kosten:
gratis voor professionals

Meer informatie
de heer H. de Zeeuw, Publimarket, tel. (070) 3561534, fax (070) 3560349; e-mail: a.h.de.zeeuw@publimarket.nl

Aanvraag aanmeldingsformulier: a.h.de.zeeuw@publimarket.nl

A994ao01

Deel: ' Congres op Bouwbeurs '99 Nieuwe visies op bouwen '
Lees ook